Varbergs kommun

Konungens Jubileumsfond

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 17:17 CEST

Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

Stiftelsen Konungens Jubileumsfond bildades för att förvalta de medel, som insamlades genom Lions och Scouterna inför Konungens 50-årsdag 1996 av Föreningen Riksinsamlingen till Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige.

Sveriges landshövdingar har av Stiftelsen ombetts komma med förslag på mottagare av medel ur Jubileumsfonden och ber om hjälp med att identifiera tänkbara projekt och personer värda att stödja.

Ändamålet enligt stadgarna är "att främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill. Ändamålet ska tillgodoses genom anslag till individer, organisationer eller institut, som bedriver sådan verksamhet".

Stiftelsen vill med utgångspunkt från detta främja utvecklandet av samhällsansvar och livskvalitet med och för ungdom i Sverige.

Som exempel på projekt kan nämnas:

aktivt miljöarbete

vidgat friluftsliv

avståndstagare från droger

främjandet av internationell förståelse och respekt för andra människor, kulturer och samhällen oavsikt etisk eller religiös bakgrund.

Projekten bör ha en klar ideell inriktning och ej vara kommunala tjänstemannaprojekt. Syftet med projektet ska vara det väsentliga och ej själva finansieringen. Medlen får ej heller ses som möjlighet till medfinansiering av reda pågående projekt.

Lämna förslag på tänkbara personer och projekt värda att stödjas, senast den 15 februari 2005.

Förslagen skickas till:

Karin Starrin
Landshövding
Länsstyrelsen
301 86 Halmstad
Fax: 035-15 75 12
e-post: landshovdingen@n.lst.se