Kooperativa Förbundet, KF

Kooperativa Förbundet (KF) bokslutskommuniké: Januari-december 2008

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2009 09:38 CET

Bästa rörelseresultatet på tio år för dagligvaruhandeln.

• KF-koncernens nettoomsättning uppgick till 35 817 mkr (26 208), en ökning med
37 %, främst beroende på att Coop Sverige återgått till KF från och med årsskiftet
2007/2008 samt att Daglivs och ytterligare ett antal verksamheter förvärvats.

• Koncernens rörelsedrivande verksamheter visar tillsammans ett rörelseresultat om
755 mkr (594) justerat för jämförelsestörande poster.

• Rörelseresultatet för KF-koncernen totalt blev 380 mkr (357). Avmattningen på
finansmarknaderna har påverkat resultatet efter finansiella poster, som uppgick till
110 mkr (476).

• Coop Sveriges rörelseresultat för 2008 uppgick till 153 mkr vilket är en förbättring
med 263 mkr och det bästa utfallet på tio år. Exklusive engångskostnader uppgick
rörelseresultatet till 198 mkr.

• Antalet medlemmar i de 48 konsumentföreningarna ökade netto med cirka 46 000
och uppgick vid årsskiftet till drygt 3 miljoner.

• Premiecheckar till ett sammanlagt inlösenvärde av 445 mkr gick tillbaka till
medlemmar, som under året tagit del av Coop MedMera Premieprogram.

• Konsumentkooperationens andel av dagligvarumarknaden var oförändrad, 21,4 %.

Viktiga händelser 2008

• Från och med årsskiftet 2007/2008 återtogs Coop Sverige som ett helägt
dotterbolag till KF. Coop Sverige ingick sedan 2002 i Coop Norden, som ägdes
tillsammans med dansk och norsk konsumentkooperation.

• Internetbutiken Mataffären.se lanserades och tre tidigare Vi-butiker förvärvades.

• KF Invest förvärvade 81 % av miljöteknikföretaget Läckeby Water Group samt 70 %
av Löplabbetgruppen.

• KF och Coop startade ett samarbete med Green Cargo kring nya kostnadseffektiva
och miljöanpassade logistiklösningar, som avsevärt kommer att minska koncernens
utsläpp av koldioxid från transporter.

• Ett omfattande förbättringsprogram med både kostnadsneddragningar och
investeringar inleddes i Coop Sverige. Krav på att minska kostnaderna ledde till att
personal, motsvarande 1 000 heltidstjänster, varslades om uppsägning.

KFs bokslutskommuniké bifogas som pdf-fil.

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Lars Idermark, vd och koncernchef, +468-743 26 70
Presskontakt: Gunilla Dahlqvist, presschef, 08-743 26 60, 0707 940 940,
gunilla.dahlqvist@kf.se
www.kf.se

Kooperativa Förbundet (KF) är ett förbund och en detaljhandelskoncern med dagligvaruföretaget  Coop som kärnverksamhet. I koncernen ingår även en rad andra starka varumärken inom bland  annat media, fastigheter och finansverksamhet. 2 (2)