Kopparberg Mineral

Kopparberg Mineral AB genomför en företrädesemission

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2009 09:26 CEST

(Aktietorget: KMIN B)

Kopparberg Mineral genomför en företrädesemission om cirka 1,8 miljoner kronor för att finansiera fortsatta prospekteringsinsatser vid Laxberget, Frukostmossen och Storfallsberget samt projekt under pågående förhandling.

Styrelsen för Kopparberg Mineral har den 24 juli 2009 beslutat, med stöd av bemyndigandet från den ordinarie årsstämma den 18 december 2008, att genomföra en nyemission om cirka 1,8 miljoner kronor.

Villkor i sammandrag
Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare omfattar högst 30 745 746 aktier serie B, en var med kvotvärde 0,02 kronor. Under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer det egna kapitalet att öka med högst 614 914,92 kronor. Baserat på teckningskursen 0,06 kronor och under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer emissionslikviden att uppgå till 1 844 744,76 kronor före avdrag för emissionskostnader. Nedan återfinns villkoren i sammandrag samt en indikativ tidplan för företrädesemissionen.

" Företrädesrätt för aktieägarna i förhållande till befintligt innehav på avstämningsdagen hos Euroclear den 31 juli 2009.
" En (1) befintlig aktie av serie A eller B berättigar till en (1) teckningsrätt serie B. För teckning av en (1) aktie serie B krävs tre (3) teckningsrätter.
" Teckningskursen för aktien är fastställd till 0,06 kronor per ny aktie.
" Investeraremorandumet offentliggörs omkring den 5 augusti 2009.
" Sista dag för handel med aktier i Kopparberg Mineral inklusive teckningsrätter är den 28 juli 2009.
" Handel i teckningsrätter äger rum under perioden 6 augusti 2009 - 18 augusti 2009.
" Teckningstiden är 6 augusti 2009 - 21 augusti 2009.
" Anmälningssedel och emissionsredovisning kommer att distribueras till aktieägarna med början omkring den 5 augusti 2009.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lundgren, VD
Tfn: 070-397 25 24
E-post: Tthomas.lundgren@kopparbergmineral.seT


Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag med sin kärnverksamhet i Bergslagen. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har beviljats totalt 12 undersökningstillstånd om cirka 5 700 hektar.