Kopparberg Mineral

Kopparberg Mineral: Bokslutskommuniké september 2009 - december 2010, 16 månader

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 15:56 CET

* Lundin Mining Exploration AB förvärvades i januari 2010 för 4,5 MSEK.

* Håksbergsfältet såldes i mars till Nordic Iron Ore AB för 7,2 MSEK.

* Borrprogrammet i anslutning till Evaförekomsten bekräftar områdets potential.

* Avsiktsförklaring med Gold Ore Resources Inc. avseende nytt prospekteringsbolag för Skelleftefältet.

* Bolaget beslutar ansöka om bearbetningskoncessioner för Håkansboda- och Tvistboförekomsten i Bergslagen.

* Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7 032 (1 314*) KSEK, varav sista kvartalet 523 KSEK.

* Årets resultat efter finansnetto uppgick till -3 937 (-3 000*) KSEK, varav sista kvartalet -2 289 KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -2,18 (-0,04*) SEK före utspädning, varav sista kvartalet -0,57 SEK.

* Kassaflödet under året var 2 539 (-532*) KSEK och balansomslutningen vid periodens slut var 21 335 (7 873*) KSEK.

* Kopparberg Mineral AB har under perioden genomfört två nyemissioner som totalt tillfört bolaget 22,4 MSEK i likvida medel före emissionskostnader.

* Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 6 639 (3 593*) KSEK.

* Efter periodens slut har intressebolaget Nordic Iron Ore AB genomfört en riktad emission på 22,5 MSEK.*) Bolaget har bytt räkenskapsår från brutet till kalenderår. Innevarande räkenskapsår avser 1 september 2009 - 31 december 2010, 16 månader. Jämförelsetalen avser räkenskapsåret 1 september 2008 - 31 augusti 2009, 12 månader.

Bolagets verksamhet
Kopparberg Mineral AB (publ) bildades 2006 och noterades på AktieTorget i februari 2007. Målet är att etablera bolaget som en betydande aktör inom den svenska prospekteringsbranschen och på mineral-marknaden.

I januari 2010 slutförde bolaget förvärvet av Lundin Mining Exploration AB som sedan namnändrades till Kopparberg Mining Exploration AB. Under året uppfyllde Kopparberg Mineral samtliga åtaganden ställda i samband med förvärvet.

Prospekteringsverksamhet
Under sitt femte verksamhetsår har bolaget sökt, erhållit och förvärvat 74 undersök-ningstillstånd om 56 359 ha och frånträtt eller sålt 24 undersökningstillstånd om 23 288 ha varav tre undersökningstillstånd om 1 437 ha förvärvats av Nordic Iron Ore AB.

Evaförekomsten
Ett av Kopparberg Minerals intressantaste projekt är Evaförekomsten, en massiv komplex sulfidmineralisering liknande de klassiska malmerna i Skelleftefältet. Mineraliseringen, som är mycket homogen, går i dagen och dess övre delar lämpar sig väl för dagbrottsbrytning. En oberoende QP (Qualified Person) har på basis av 23 kärnborrhål, beräknat att de indikerade mineraltillgångarna i förekomsten uppgår till drygt fem miljoner ton med 2,4 % zink, 0,4 % bly, 0,3 % koppar, 40 g/ton silver och 1 g/ton guld.

Kopparberg Mineral har under sommaren genomfört ett borrprogram för att undersöka orsakerna till geofysiska anomalier i Evaförekomstens närområde. Kärnborrhål LSB10010 övertvärade en 50 cm bred massiv sulfidmineralisering representerad av en 80 cm lång kärnsektion med 1,5 g/ton guld, 21 g/ton silver, 1,6 % koppar och 0,1 % zink. Hålet borrades ca 150 meter väster om ett tidigare borrhål (LSB06001). Den mineraliserade kärnsektionen som är tre meter innehåller 2,3 % koppar och 25 g/ton silver.

Mineraliseringen i LSB10010 är av liknande typ och ligger i samma geologiska miljö som Evaförekomsten sex kilometer söderut. Den genomförda borrningen visar att ytterligare guldförande massiva sulfidmineraliseringar finns i området. Det positiva resultatet motiverar ytterligare kärnborrning för att undersöka om mineraliseringen blir bredare i strykningsriktningen och mot djupet.

Den genomförda kärnborrningskampanjen utgör en inledande del av det prospekteringsprogram som planeras inom ett 20 km² stort område i anslutning till Evaförekomsten. Förutsättningarna för att inom detta kunna lokalisera nya förekomster bedöms som goda då flera mineraliseringar redan är kända och då det finns omvandlingszoner som typiskt uppträder intill vulkanogena sulfidmalmer. Bolagets geofysiska flygmätning över Skelleftefältet visar att det finns ett flertal nya geofysiska anomalier som tidigare inte undersökts inom det aktuella området.

Eva- och Svartlidenförekomsten i Arvidsjaurs kommun har av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) klassificerats som "riksintresse för mineralutvinning" enligt miljö-balken.

Länsstyrelsen har, med anledning av bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Evaförekomsten, begärt kompletterande infor-mation om framförallt hur gruvverksamheten kan anpassas till rennäringen. Detta har förse-nat beslutet.

Bolaget planerar att föra över Evaförekomsten till ett med Gold Ore Resources Inc. samägt bolag för prospektering och gruvutveckling i Skelleftefältet.

Håkansboda
Håkansbodaförekomsten ligger i ett av Kopparberg Minerals högst prioriterade pros-pekteringsområden i Bergslagen.

Bolaget har beslutat att ansöka om en bearbetningskoncession för förekomsten.

Förutom Håkansboda kopparförekomst, och förlängningen av zinkmalmen i Lovisagruvan, omfattar projektet ett flertal intressanta mineraliseringar i ett synklinalveckat karbonatstenslager och i stratigrafiskt ovanpå liggande blyglans-zinkbländeförande "skarn-järnmalmer". En fattig impregnation av sulfidmineral uppträder allmänt i karbonatstenen. Rikare koncentrationer är hittills endast kända i den stratigrafiskt övre delen där flera noterbara mineraliseringar som Luthgruvan, Håkansboda, Värdegruvan, Gårdsgruvan och Eriksgruvan uppträder längs en 2,6 km lång sträcka i strykningsriktningen.

Håkansbodaförekomsten ligger helt inom den övre delen av karbonatstenen. Den mineraliserade zonen, som är i konform med sidoberget, stryker i ca nord-syd och stupar 65 - 80º mot öster. Mineraliseringen har från hällar, kärnborrhål och tidigare gruvdrift kunnat följas en sträcka av minst 850 m och till ett djup av ca 600 m. Den mineraliserade zonen karakteriseras av en allmän impregnation av sulfidmineral. Inom denna uppträder fyra till åtta meter mäktiga rikare partier vilka tidigare varit föremål för brytning ner till olika djup. Gjorda undersökningar tyder på att två olika mineraliseringstyper förekommer.

Dominerande är en massiv sulfidmineralisering med kopparkis, magnetkis, arsenikkis och svavelkis. Inom framförallt rikare partier finns en överpräglande mineraliseringstyp som karakteriseras av blyglans-tetrahedrit-tennantit och noterbara halter guld (upp till flera g/ton). En beräkning av mineralresurserna i Håkansboda från 225 meters nivå upp till botten av tidigare brytningsrum resulterade i 270 Kton med 1,9 % koppar, 21 g/ton silver, 0,5 g/ton guld och 0,07 % kobolt. Med en gråbergsinblandning på 15 % motsvarar detta ett tonnage in till anrikningsverket på 310 Kton med 1,7 % koppar, 18 g/ton silver, 0,4 g/ton guld och 0,06 % kobolt (SSAB 1982).

Cirka 50 - 80 meter väster om karbonatstenen finns ett stråk med "skarnjärnmalmer" vilka ofta innehåller sulfidmineral som blyglans, zink-blände och svavelkis. Detta har via ett flertal gruvor och skärpningar kunnat följas en sträcka av 2,1 km. Mineraliseringstypen är intressant då den förutom bly och zink håller höga silverhalter.

Kopparberg Mineral bedömer att potentialen för att öka tonnaget i Håkansboda och för att lokalisera ytterligare betydande minerali-seringar i området är hög. Bolaget har inledningsvis genomfört en djupmorän-bergkaxprovtagning i området och planerar nu att, baserat på resultaten från denna, genomföra ytterligare provtagningar, geofy-siska mätningar och kärnborrning.

Tvistbo
Tvistboförekomsten, en mil norr om Ludvika, har undersökts med 38 kärnborrhål. En zink-bly-silvermineralisering har lokaliserats som från dagen ner till 230 m djup beräknas innehålla 470 Kton med 3,5 % zink, 2,5 % bly och 24 g/ton silver (ej enligt NI43-101).

Bolaget har beslutat att ansöka om en bearbet-ningskoncession för förekomsten.

Ställdalen
Området omfattar Ställdalen-synklinalen med dess tidigare kända till karbonatstenar knutna zink-bly mineraliseringar. Under åren 2006 - 2008 genomfördes geofysiska undersökningar i området. Flera hål borrades vilka träffade sulfidmineraliserade zoner. Den rikaste mine-raliseringen, som höll 15,8 % zink (0,9 m kärnlängd), noterades på 174 meters djup i ett av borrhålen.

Förutsättningarna för att lokalisera en malm i området är goda. Ett borrprogram omfattande provtagning av morän och bergkax har genomförts och resultaten analyseras för närvarande.

Garpen
Projektet Garpen omfattar sex under-sökningstillstånd i anslutning till Garpenbergs-gruvan. Geofysiska mätningar, som tidigare utförts, utgör underlag för de pågående och planerade undersökningarna.

För närvarande genomförs bergkaxprovtagning inom området.

Vetlanda
Kopparberg Mineral har under perioden bevil-jats fyra undersökningstillstånd för guld i när-heten av Vetlanda.

Inom de inmutade områdena har tidigare moränprovtagning samt provtagning av hällar och block genomförts. Analyserna av en del av proverna från blocken och hällarna visar betydande guldhalter (104 g/ton, 75 g/ton, 45 g/ton och 20 g/ton). Dessa analyser är enbart representativa för de tagna proverna och indikerar inte halten i en eventuell minera-lisering. Inom undersökningsområdet har geofysiska mätningar (magnetiska och elekt-riska) genomförts inom ett ca 100 ha stort område.

Bolaget planerar att i första hand genomföra ytterligare geologisk kartering, geofysiska mätningar samt kaxprovtagning i området.

Argo AB
Bolagets resurser används för närvarande helt för interna undersökningar och i uppdrag åt Nordic Iron Ore AB. Under första halvåret 2010 utförde bolaget borruppdrag åt Boliden Mineral AB.

Nordic Iron Ore AB (NIO)
Som ett led i att konsolidera järnmalms-verksamheten i centrala Bergslagen har Kopparberg Mineral under perioden sålt undersökningstillstånden Håksberg 100, 200 samt 300 till Nordic Iron Ore AB (NIO) för 7,2 MSEK. Samtidigt förvärvade NIO även Stråssaprojektet. Håksbergsfältets förlängning mot söder (Väsmanfältet) ansluter nästan direkt till den nordliga förlängningen av Blötbergsfältet. Vid en eventuell framtida brytning kan sannolikt dessa fält betraktas som en förekomst med ett betydande tonnage. Då verksamheten upphörde beräknades kvar-stående tonnage i Håksbergsfältet och Blötbergsgruvan vara cirka 60 Mton med ca 40 % järn (historisk beräkning ej gjord enligt NI 43-101). Till detta kommer en betydande mineralresurs inom Väsmanfältet.

NIO förbereder en planerad återstart av järnmalmsgruvorna i Håksberg och Blötberget som tidigare drevs av SSAB. Bolaget avser dessutom att undersöka förutsättningarna för att bryta den mellanliggande Väsmanföre-komsten. Förekomsterna, som ligger med Ludvika i centrum, kan följas från södra delen av Blötbergsfältet till norra delen av Håks-bergsfältet, en sträcka på 25 km. Alla förekomsterna ligger i omedelbar närhet till järnväg med förbindelser till hamnarna i Gävle och Oxelösund från vilka utfrakt av malm-produkter kan ske.

Produktionsstart planeras till årsskiftet 2014/2015 med full gruvproduktion under 2016. Kapaciteten vid full drift beräknas till 5,0 Mton malm per år, motsvarande ca 2,5 Mton förädlade malmprodukter. Till detta kommer en sannolikt betydande expansionspotential från Väsmanförekomsten.

NIO har genom två emissioner tillförts totalt 26 MSEK, varav 22,5 efter periodens utgång. Dessa emissioner kommer att möjliggöra genomförandet av en pre-feasibilitystudie, organisationsuppbyggnad samt komplette-rande prospektering. Kapital tillförs från i huvudsak parter med stark lokal förankring. NIO har efter emissionen 33 ägare varav de tre största kontrollerar sammanlagt 73 %, fördelat på Kopparberg Mineral 28 %, Archelon Mineral 25 % och Bengtssons Tidnings AB 20 %.

Kopparberg Mineral har efter periodens utgång ställt ut en köpoption till Bengtssons Tidnings AB om 3 100 aktier motsvarande 4,0 % i NIO.
Målsättningen är att under 2011 marknads-notera NIO-aktien och i anslutning till detta genomföra en nyemission riktad till institutio-nella parter och allmänheten. NIO kommer senare att behöva tillföras ytterligare eget kapital tillsammans med lånekapital fram till den planerade produktionsstarten vid årsskiftet 2014/2015.


Framtidsutsikter
För att möjliggöra en effektiv vidareutveckling och finansiering av bolagets stora projekt-portfölj har styrelsen beslutat att dela upp verksamheten i separata bolag.

Bildandet av ett nytt prospekteringsbolag tillsammans med Gold Ore Resources Inc. stärker förutsättningarna för en framgångsrik prospektering i Skelleftefältet. Genom att kombinera Kopparberg Minerals flygmätning med Gold Ore Resources Inc:s geokemiska kartläggning av området ökar förutsättningarna för att lokalisera nya mineraliseringar.

I Bergslagen avser bolaget att i första hand utveckla Håkansbodaprojektet och inleder arbetet med en ansökan om bearbetnings-koncession.

Genom att Håksbergsfältet nu ingår i NIO får detta bolag goda framtidutsikter. Många analytiker tror att nuvarande relativt höga järnmalmspriser kommer att bestå under de närmaste åren. Styrelsen bedömer därför att förutsättningarna för att återuppta järnmalms-produktion i centrala Bergslagen är goda och att denna strukturaffär därför ligger rätt i tiden. Det är ägarnas avsikt att skyndsamt utveckla NIO och genomföra en ägarspridning och separat notering av bolaget under 2011.

Kopparberg Mineral AB har ett utestående optionsprogram, TO2B, som förfaller under perioden 21 februari 2011 - 30 mars 2011. Vid full teckning kommer antalet aktier att öka med 2 416 290 st och det egna kapitalet att öka med 22 MSEK. Om detta optionsprogram tecknas i en betydande grad får bolaget en solid ekonomisk grund för att vidareutveckla sina projekt, framförallt i Bergslagen och Skelleftefältet.


Ekonomiskt utfall

Koncernen
*) Bolaget har bytt räkenskapsår från brutet till kalenderår. Innevarande räkenskapsår avser 1 september 2009 - 31 december 2010, 16 månader. Jämförelsetalen avser räkenskapsåret 1 september 2008 - 31 augusti 2009, 12 månader.

Till skillnad från föregående räkenskapsår har resultatandelen i intressebolaget Nordic Iron Ore AB beaktats för 2009/10.

Rörelseresultat
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 7 032 (1 314*) KSEK. För sista kvartalet uppgick nettoomsättningen till 523 KSEK. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 258 (-2 919*) KSEK varav -1 997 KSEK under sista kvartalet. Resultat efter finansnetto var -3 937 (-3 000*) KSEK varav sista kvartalet -2 289 KSEK. Koncernens resultat efter skatt för perioden var -5 633 (-3 000*) KSEK, varav för sista kvartalet -2 230 KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -2,18 (-0,04*) SEK före utspädning, varav sista kvartalet -0,57 SEK. Skatten är en effekt av den vinst Kopparberg Mining Exploration AB redovisar efter försäljningen av Håksbergsfältet.

Investeringar
Under perioden investerades i materiella anläggningstillgångar med 188 (0*) KSEK. Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 6 639 (3 593*) KSEK. Investe-ringar i finansiella anläggningstillgångar uppgår till 2 456 (77*) KSEK.

Kassaflöde
Kassaflödet under perioden var 2 539 (-532*) KSEK. Kassaflödet för sista kvartalet var 745 KSEK.

Finansiell ställning
Likvida medel uppgick till 3 417 (878*) KSEK vid periodens slut. Soliditeten uppgick till 84 (79*) %. Balansomslutningen var vid periodens slut 21 335 (7 873*) KSEK.

Moderbolaget
Resultat
Nettoomsättningen för perioden uppgick till
4 078 (1 314*) KSEK med ett rörelseresultat på -5 076 (-2 917*) KSEK varav 453 (-1 000*) KSEK under sista kvartalet. Resultat efter finansnetto var -5 154 (-2 940*) KSEK varav 452 (-1 008*) KSEK under sista kvartalet.
Investeringar
Under perioden investerade moderbolaget i materiella anläggningstillgångar 188 (464*) KSEK. Aktivering av prospekteringskostnader sker inte längre i moderbolaget utan i dotterbolaget Kopparberg Mining Exploration AB. Detta eftersom prospekteringsaktiviteterna sker i dotterbolaget.

Kassaflöde
Kassaflödet under perioden var 2 539 (-532*) KSEK. Bolaget har under perioden genomfört två nyemissioner som totalt tillfört bolaget 17 319 KSEK i likvida medel efter emissions-kostnader.

Efter periodens utgång har Kopparberg Mineral AB erhållit ett kortfristigt kreditlöfte från Erik Penser Bankaktiebolag på 3 MSEK. Krediten förfaller till betalning senast 31 augusti 2011.

Finansiell ställning
Bolaget har vid periodens slut 3 417 (878*) KSEK i likvida medel. Soliditeten uppgick till 88 (79*) %. Balansomslutningen var vid periodens slut 23 394 (7 974*) KSEK.


Väsentliga risker och osäkerhets-faktorer
I bolagets årsredovisning per 2009-08-31 beskrivs främst de ekonomiska riskerna och hur dessa hanteras. Härvidlag har inga förändringar skett förutom att bolagets likviditetsrisk ökat i och med att verksamhetens omfattning ökat. Bolagets verksamhet är till sin natur mycket kapitalkrävande och bolaget har ett stort kapitalbehov för att utveckla verksam-heten.


Redovisningsprinciper
Styrelsen för Kopparberg Mineral AB (publ) har i enlighet med de minimikrav på redovisnings-principer, som krävs av bolag vars aktier är noterade på AktieTorget, valt för räkenskapsåret att redovisa i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets Rekommendationer (RR). För redovisning av prospekteringstillgångar hämtas vägledning i International Financial Reporting Standard, IFRS 6.


Årsstämma och årsredovisning
Årsstämma hålls den 12 maj 2011, klockan 16.00 i SveMins lokaler på Kungsträdgårds-gatan 10 i Stockholm.

Årsredovisningen kommer att distribueras i slutet av april till de aktieägare som meddelat att det vill ha tryckt ekonomisk information, och kommer samtidigt att finnas tillgänglig på Kopparberg Minerals hemsida (www.kopparbergmineral.se) samt vid Kopparberg Minerals administrativa kontor på Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala.

Aktieutdelning
Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning utbetalas för verksamhetsåret 1 september 2009 - 31 december 2010.
Kommande rapportdatum
* Kvartalsrapport för Q1, 1 januari 2011 - 31 mars 2011 kommer att avges 12 maj 2011.

* Delårsrapport Q2 1 januari 2011 - 30 juni 2011 kommer att avges 25 augusti 2011.

* Kvartalsrapport Q3 1 januari 2011 - 30 september 2011 kommer att avges 24 november 2011.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.Kopparberg den 24 februari 2011

Thomas Lundgren
VD

Frågor besvaras av
VD Thomas Lundgren,
Kopparberg Mineral AB,
Verkstadsvägen 52, 714 36 Kopparberg
Tele: 070 - 397 25 24
Email: thomas.lundgren@kopparbergmineral.se