Kopparberg Mineral

Kopparberg Mineral: Kallelse till årsstämma den 21 januari 2010

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2009 09:05 CET

(Aktietorget: KMIN B)

Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 21 januari 2010 klockan 16.00 i Kopparberg Mineral lokaler på Verkstadsgatan 52, 714 36 Kopparberg.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 15 januari 2010,
dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 15 januari 2010, klockan 12.00 under adress: Kopparberg Mineral AB (publ) Verkstadsgatan 52, 714 36 Kopparberg, tel:+46-(0)580-888 90, fax: +46-(0)580-888 99 eller per e-mail info@kopparbergmineral.se.

I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 15 januari 2010 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 15 januari 2010.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Ärenden
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. VD:s redogörelse för verksamheten
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut:
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse
12. Förslag till ny bolagsordning
13. Prövning av godkännande av styrelsebeslut om nyemission av aktier/teckningsoptioner
14. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier/teckningsoptioner
15. Val av revisor
16. Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut
Punkt 10. Föreslås att styrelsearvode utgår med 60 000 kronor per styrelseledamot och år. Revisorsarvode föreslås utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Punkt 11. Föreslås att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och att omval sker av Ulrich Andersson, Nils-Erik Marinder och Harald Meinhardt, och att av nyval sker av Christer Lindqvist.

Punkt 12. Ändring bolagsordning
Styrelsen föreslår att § 4 i bolagsordningen ändras på så vis att aktiekapitalet får vara lägst 6.000.000 och högst 24.000.000 kronor, och att antal utgivna aktier får lägst vara 300.000.000 st. och högst 1.200.000.000 st. Högst 4.000.000 av serie A samt 1.196.000.000 av serie B får utges. Vidare föreslås att § 9 ändras på så vis att kalenderår skall utgöra bolagets räkenskapsår.

Punkt 13. Godkännande av styrelsebeslut om nyemission Styrelsen beslutade den 22 december 2009, under förutsättning av årsstämmans godkännande, om en kontantemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 4 654 588,40 kronor genom emission av högst 232 729 420 nya aktier av serie B. Om teckningsoptionerna utnyttjas kommer bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 4 654 588,40 kronor genom teckning av högst 232 729 420 nya aktier av serie B.

Punkt 14. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen genomföra nyemission om högst 116 364 710 aktier av serie B och och högst lika många teckningsoptioner. Sådan emission skall kunna göras såväl med som utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid varje tillfälle skall teckningskursen sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den eventuella rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Sådan emission skall kunna ske med villkor om betalning med apportegendom eller genom kvittning. Teckningsoptioner behöver ej utges mot betalning. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får ske om det kan antas främja förutsättningar för att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, för att stärka bolagets finansiella ställning eller för att bredda ägandet i bolaget.

Punkt 15. Till ny revisor föreslås ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers AB med Annika Wedin som huvudansvarig.

Handlingar till stämman
Fullständiga förslag till beslut enligt punkt 13-15 jämte årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst två veckor före bolagsstämman. Dessa handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
_____________________

Kopparberg i december 2009

Kopparberg AB (publ)
Styrelsen