Kopparberg Mineral

Kopparberg Mineral: Kopparberg Mineral AB genomför en företrädesemission

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2009 09:04 CET

(Aktietorget: KMIN B)

Kopparberg Mineral genomför en företrädesemission om cirka 19 miljoner kronor för att finansiera förvärvet av Lundin Mining Exploration AB samt för att finansiera ett flerårigt ambitiöst malmprospekterings- och projektutvecklingsprogram.

Styrelsen för Kopparberg Mineral har den 22 december 2009 beslutat att genomföra en nyemission om cirka 19 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet är villkorat av årsstämmans godkännande den 21 januari 2010.

Villkor i sammandrag
Nyemissionen omfattar högst 232 729 420 nya aktier av serie B, envar med ett kvotvärde på 0,02 krona samt högst 232 729 420 teckningsoptioner. Baserat på teckningskursen 0,08 kronor, och under förutsättning att nyemissionen fulltecknas, kommer emissionslikviden att uppgå till högst 18 618 353,6 kronor före avdrag för emissionskostnader. Nedan återfinns villkoren i sammandrag.

* Företrädesrätt att teckna nya aktier och teckningsoptioner skall tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare, varvid ägare av aktier av serie A och B skall ha företrädesrätt att teckna två (2) nya units för varje helt ental (1) befintliga aktier. En unit består av en (1) ny aktie av serie B och en teckningsoption.

* Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara 27 januari 2010.

* Aktieägares teckning av units med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med 2 februari 2010 till och med 24 februari 2010. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden. Även teckning av units utan företrädesrätt sker från och med 2 februari 2010 till och med 24 februari, 2010.

* Varje unit, bestående av en (1) ny aktie av serie B och en (1) teckningsoption, emitteras till en kurs av 0,08 kronor.

* Teckningsoptionerna ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,09 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske under perioden 21 februari 2011 och 30 mars 2011.


I november 2009 tecknade Kopparberg Mineral ett avtal om att förvärva Lundin Mining Exploration AB av Lundin Mining AB. Nyemissionen är ett led i förvärvet och syftet är att uppfylla de åtaganden som Bolaget gjort i samband med förvärvet, tillföra de resurser som krävs för att genom prospektering, process- och gruvtekniska undersökningar utveckla projektportföljen samt för den löpande driften av bolaget.

Emissionsprospekt som upprättas i samband med nyemissionen beräknas kunna offentliggöras omkring den 22 januari 2010.

Emissionen är i sin helhet säkerställd dels genom teckningsförbindelser från bolagets större ägare och styrelse, uppgående till ca 11,5 % av hela emissionsbeloppet och garantier uppgående till 10,7%, och dels av ett garantikonsortium som är samordnat av bolagets rådgivare.

G&W Kapitalförvaltning AB agerar som bolagets rådgivare i denna transaktion.


För ytterligare information kontakta:

Thomas Lundgren, VD
Tfn: 070-397 25 24
E-post: thomas.lundgren@kopparbergmineral.se


Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag med sin kärnverksamhet i Bergslagen. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har beviljats totalt 12 undersökningstillstånd om cirka 5 700 hektar.

Om G&W Kapitalförvaltning AB:
G&W Kapitalförvaltning AB är ett auktoriserat och oberoende värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. G&W har tio anställda och bedriver verksamhet inom Kapitalförvaltning och Corporate Finance. G&W Corporate Finance erbjuder kvalificerad rådgivning kring frågor rörande bl.a. kapitalanskaffning, emissioner, notering, strukturaffärer och kommunikation till mindre och medelstora företag, såväl etablerade bolag som företag i tidiga skeden. G&W Kapitalförvaltning erbjuder diskretionär och rådgivande förvaltning med personlig service till utvalda kundsegment.