Kopparberg Mineral

Kopparberg Mineral: Kvartalsredogörelse mars 2009 - maj 2009

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2009 11:22 CEST


(Aktietorget: KMIN B)
- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 246 tkr ( 333 tkr)
- Periodens resultat före skatt för tredje kvartalet uppgick till -470 tkr (-486 tkr) och ackumulerat resultat före skatt uppgick till -1 931 tkr (-1 988 tkr)
- Kassaflödet under perioden var -686 tkr (-536 tkr) och balansomslutningen vid periodens slut var 7 830 tkr (4 822 tkr)
- Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 3 525 tkr (3 089 tkr)
Bolagets utveckling under perioden

Prospektering
Under perioden har prospekteringen främst varit inriktad på olika konsultuppdrag. Uppdragen omfattar konsultarbete för EuroSand i Dalsland, borrning och provtagning för Sandvik samt efter periodens utgång geologi och mätningar för Linro Capital i Stråssa.

Frukostmossen
Ett större geofysiskt program med magnetometer och slingram påbörjades under perioden och pågår fortfarande. Undersökningsområdet omfattat totalt 4,6 km2 vilket mäts två gånger eftersom de olika mätningarna inte kan göras samtidigt.
I området finns ett större antal gamla gruvhål i vilka främst järn har brutits. I samband med mätningar har en genomgång av dessa också påbörjats för att öka förståelsen för geologin i området och för att undersöka eventuella halter av basmetaller.

Laxberget
Efter borrningarna tidigare i år har under perioden arbetet med att hitta en förlängning av mineraliseringen påbörjats. En mindre IP-mätning har inletts och kommer förhoppningsvis att avslutas under hösten.

Storfallsberget
Bergsstaten godkände undersöknings-tillståndet Storfallsberg nr 1, norr om Ludvika, den 24 mars och prospekteringsarbete inleddes direkt efter detta. Genom tidigare borrningar är två mineraliserade zoner identifierade och Kopparberg Mineral undersöker nu deras förlängning och fortsättning mot djupet.

Borrigg
Bolagets nyanskaffade borrigg har på grund av det rådande ekonomiska klimatet varit mindre belagd. En viss ljusning kan dock skönjas och bolaget hoppas och tror att de offerter som nu är ute kommer att ge resultat.

Framtidsutsikter
Marknaden för bolagets servicetjänster minskade i samband med den finansiella krisen. Bolagets kunder har haft det svårt att finansiera prospektering. Vi märker nu en tydlig förbättring och tror att bolagets tjänster åter kommer att efterfrågas.

Bolaget planerar att borra vid Storfallsberget så snart det visar sig möjligt.

Företrädesemission
Efter periodens utgång har bolaget beslutat att genomföra en företrädesemission. Emissionen tillför bolaget 1,8 msek om den tecknas fullt ut. Teckningstid är 6 augusti - 21 augusti 2009. Tre gamla aktier ger rätt att teckna en ny aktie för 0,06 kronor.

Antal aktier
Antalet utestående aktier är 92 237 239 stycken. Dessa är fördelade på 3 050 000 A-aktier och 89 187 239 B-aktier

Kommande rapportdatum
Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008/2009 kommer att avges den 29 oktober 2009.
Kopparberg den 31 juli 2009
Thomas Lundgren
VD

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Bolagets analyser är baserade på enstaka prover och skall endast ses som indikationer. Det betyder inte att eventuell malm håller dessa koncentrationer.

Kopparberg Mineral AB (publ), org. nr 556704-4168
Verkstadsvägen 52,
714 36 KOPPARBERG
Telefon: +46 (0)580-888 90, Web: www.kopparbergmineral.se