Nordic School of Public Health NHV

Korrekt information om barns viktutveckling ger föräldrar stöd att forma god livsstil i familjen – Resultat från IDEFICS: en europeisk studie i åtta länder om små barns hälsa

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 09:14 CEST

Studien omfattade 16 220 barn mellan 2–9 år och deras föräldrar. Föräldrarna svarade på tre frågor:
(1) om deras uppfattning om sitt barns vikstatus,
(2) hur de uppfattade sitt barns hälsa
(3) och om de var oroliga för att deras barn skulle utveckla undervikt alternativt övervikt.
Alla barnen i studien vägdes och mättes.
Resultaten visade att varannan förälder till ett barn med övervikt i Nord- och Centraleuropa uppfattade sitt barn som normalviktigt. Motsvarande siffra i Sydeuropa var tre fjärdelar. Drygt 1000 barn hade fetma.
Dessa barns föräldrar uppfattade sina barns viktstatus som ”endast en aning runda” emellan 57 till 85 procent. Ca 300 barn hade uttalad undervikt. Föräldrar till dessa barn svarade emellan 30 till 50 procent att de uppfattade sina barn som normalviktiga och de övriga svarade att de uppfattade sina barn som endast en aning underviktiga. Föräldrar till barn med normalvikt bedömde sina barn korrekt till ca 80 procent och de övriga i den gruppen uppfattade sina barn som underviktiga.
Föräldrarna uppfattade generellt sina barn som friska, oavsett vilken viktkategori som barnen tillhörde. Ett oväntat resultat visade att en stor grupp föräldrar var oroliga för att barnen skulle kunna utveckla undervikt. Denna oro sågs i högre grad hos föräldrar i Sydeuropa; i ca 50 procent jämfört med mellan 3 till 32 procent i Nord- och Centraleuropa. Det var till och med så att föräldrar till barn med fetma till 20 procent var oroliga för att barnen skulle utveckla undervikt.
Att så många föräldrar bedömer sina barns viktstatus annorlunda än barnets korrekta viktstatus kan ha betydelse för det förebyggande arbetet. Det är inte troligt att föräldrar själva tar initiativ till livsstilsförändringar eller tar kontakt med vården om man uppfattar sitt barn som normalviktigt. Föräldrar behöver därför få objektiv information om hur just deras barns BMI kurva ser ut. Det kan de få när barnen vägs och mäts på barnavårdscentralen och i skolhälsovården i Sverige. Att informera föräldrar om deras barns BMI, kompletterad med en dialog och hälsosamtal om vanor och livsstil, är ett exempel på förebyggande folkhälsoarbete.
Susann Regber, doktorand, Nordic School of Public Health NHV
E-mail: susann.regber@nhv.se
Tel.: +46 (0)31 69 39 01
Mobile: +46(0) 738 19 04 19

Nordic School of Public Health NHV, utbildar inom folkhälsovetenskap upp till doktorsnivå. Kursutbudet är omfattande och lägger grunden för examinering för diplom, master- eller doktorsexamen. Utbildningen är finansierad av myndigheterna i de nordiska länderna via huvudmannen Nordiska Ministerrådet, NMR.