Countermine Technologies AB

Korrigerad delårsrapport för Countermine Technologies AB

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 09:49 CET

(KORRIGERINGEN AVSER BALANSRÄKNINGEN)

* Rekordstor beläggning inför 2004
* Fortsatt hög aktivitet under kvartal 3
* Två nya och stora uppdrag har erhållits i Kroatien med ett ordervärde på totalt 4,1 Mkr
* Försäljningen ökade med 110 % och har under perioden uppgått till 4 664 tkr (2 220 tkr )
* Resultatet efter finansnetto för jan-sep uppgick till –3 344 tkr (-5 246 tkr) en förbättring med 1 902 tkr


Verksamheten
Som komplement till utvecklingsverksamheten inom Countermine koncernen har nu de tjänsteproducerande bolagen blivit allt mer tongivande, Countermines produkter visar sig ha hög avverkningsförmåga och låga driftskostnader. Detta i kombination att Countermine kan uppvisa fyra år av kontinuerlig entreprenadverksamhet medför att Countermine kan utvidga sin verksamhet till flera geografiska områden. För större internationella kontrakt krävs det minst tre års verksamhet för att bli kvalificerad.

Under tredje kvartalet har Countermine arbetat med ett större och ett mindre minsaneringsprojekt, med ordervärde på 2,8 Mkr.. Det mindre projektet, som uppgick till 258 tkr (33 380 m2) blir klart under fjärde kvartalet. Det större minsaneringsprojektet på 2,5 Mkr (235 000 m2) slutfördes under fjärde kvartalet. Minsaneringen löpte mycket väl med hög takt (upp till drygt 8 000 m2/timme) och över 1 000 minor oskadligjorda - ett osedvanligt stort antal.

Countermine har erhållit två nya och stora uppdrag vid Benkovac nära kusten, som uppgår till 2,4 Mkr (396 330 m2) respektive 1,7 Mkr (308 400 m2), Minsaneringen beräknas påbörjas under december månad och projekten beräknas vara klara och godkända under mars månad.

Fortsatta diskussioner med andra potentiella kunder/länder har intensifierats. I början på 2004 kommer Countermine att påbörja ett större projekt i ett annat geografiskt område.
Omfattningen på detta uppdrag kommer att byggas upp successivt under 2004.

De stora amerikanska entreprenadbolagen med uppdrag i Irak avser att lägga minröjningsbeställningar på totalt 87 Musd under 2004. Countermine deltar i för- kvalificeringen. Säkerhetsläget i Irak styr när själva minröjningen kan påbörjas.

Till följd av den avslöjade kartellen i Kroatien som nämndes i föregående delårsrapport har anbudspriser blivit så låga att bolagen fuskar vid genomförandet av uppdragen. Detta för att spara tid, vilket har lett till att flera konkurrerande bolag fått underkänt i kvalitetskontrollerna. I sin tur har det resulterat i att flera konkurrenter gått i konkurs eller dras med svåra ekonomiska problem. Bolag som inte betalar skatter och avgifter får dessutom inte delta i anbudsgivning. Countermine-bolaget TerraFirma har dock inte haft några sådana problem, utan har istället kunnat ta marknadsandelar. Antalet aktörer har sedan Countermine startade sin verksamhet i Kroatien 2000 stadigt minskat till ca 20 st och fortsatt utslagning är att vänta. Den torka på projekt som blev följden av kartellens avslöjande har som resultat förbytts till en anbudsflod under årets sista månader. Prisbilden har även blivit bättre.

Bolaget har i samarbete med Scania offererat ministegbrandbilen AlleyCat till ett asiatiskt land. Ordervärde beräknas bli 3,4 Mkr. Countermine äger dom tekniska rättigheterna till konstruktionen och har tidigare utvecklat och levererat en AlleyCat till Stockholms brandförsvar.
Bolagets finansiering
Bolagets likviditetssituation har varit och är alltjämt ansträngd. Kassaflödet har dock förbättrats från den pågående minsaneringsverksamheten. Verksamheten i Kroatien är nu självfinansierande. Under kvartal tre har lån på 2 Msek upptagits. Av dessa har 1 Msek används till en uppgörelse med en långivare. Därvid har överenskommelse träffats om en avskrivning av ett 2 Msek lån. Uppgörelsen innebar att 1 Msek av lånet har avskrivits och att 1 Msek har amorterats.
Framtiden
Bolagets satsning på en fortsatt uppbyggnad av TerraFirma och dess verksamhet går framåt. De nyss vunna anbuden på samanlagt 4,1 Mkr kan komma att kompletteras med ytterligare uppdrag. Fyra stora anbudsomgångar återstår innan jul. Eftersom många projekt läggs ut kommer genomförande tiderna att sträcka sig fram till juli/augusti 2004.
Diskussioner pågår med uppdragsgivarna om en beläggning som sträcker sig över hela 2004. Bland annat kommer flera projekt med anknytning till det största infrastrukturprojektet i Kroatien, motorvägsbygget till kusten, att upphandlas. Som tidigare har nämnts har flera konkurrenter på marknaden i Kroatien slagits ut och under 2004 bedöms ett femtontal bolag vara aktiva med uppdrag i Kroatien. Countermine har således stora möjligheter att få en välfylld projektportfölj. Fortsatta diskussioner med andra potentiella kunder/länder har intensifierats. I början på 2004 kommer Countermine att påbörja minst ett större projekt i ett annat geografiskt område. Omfattningen på detta uppdrag kommer att byggas upp successivt under 2004.

Resultat och ställning
Försäljningen uppgick under perioden till 4 664 tkr ( 2 220 tkr). Resultatet efter finansnetto uppgick till –3 344 tkr (-5 246 tkr). Resultatet per aktie uppgick till -0,38 kr
(-1,86 kr) Likviditeten uppgick vid periodens slut till 49 tkr (7 tkr). Soliditeten var vid periodens utgång negativt (-9,47 %). Moderbolagets egna kapital är intakt. Vid bolagsstämman 24 juni beslutades om nedsättning av aktiekapitalet, med stöd av 6 kap 1 § 1, aktiebolagslagen till 891 433 kronor. Denna nedsättning av aktiekapitalet är under registrering hos PRV. Likviditeten under de kommande 3-6 månaderna löses genom en riktad emission samt genom ett positivt kassaflöde från pågående verksamhet.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 december kommer att lämnas 27 februari, 2003.

Södertälje den 28 november 2004
Styrelsen i Countermine Technologies AB (publ.)

Denna rapport är ej granskad av revisorn

Countermine Technologies AB är moderbolag och bildar koncernledning för två dotterbolag. Verksamheten består av utveckling och produktion av minröjningsutrustning samt medverka vid genomförandet av minsaneringsuppdrag. Countermine Technologies AB grundades för att kunna kombinera en rad olika resurser. Motivet är att genomföra en väl avvägd satsning på den nya marknaden för minsanering och minröjningsteknik. Resurser för internationell affärsverksamhet, biståndsprojekt, min- och minröjningteknik, tillverkningsteknik och entreprenörskap är några viktiga områden som knutits till företaget. Två företag med erfarenhet från branschen bildar dotterbolag i koncernen; Countermine Engineering AB och Countermine Operations AB.