Countermine Technologies AB

(KORRIGERAD) KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COUNTERMINE TECHNOLOGIES AB

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 17:28 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44307

COUNTERMINE TECHNOLOGIES AB: (KORRIGERAD) KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COUNTERMINE TECHNOLOGIES AB

(NGM: COUM B)

Aktieägarna i Countermine Technologies AB har den 28 november hållit extra bolagsstämma i Södertälje. Vid stämman var 45 % av rösterna i bolaget representerade. Stämmans beslut överensstämmer med de förslag som lagts fram i kallelsen.

Den extra bolagsstämman beslutade:

1.Bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet skall vara lägst SEK 3.350.000 och högst SEK 13.400.000 samt att bolagsordningen ändras så att antalet aktier skall vara lägst 33.500.000 st och högst 134.000.000 st.

2. Att öka bolagets aktiekapital med högst 158.257,50 kronor genom nyemission av högst 1.582.575 stycken aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om 0,10 kronor.

3. Att öka bolagets aktiekapital med högst 670.737,70 kronor genom nyemission av högst 375.000 stycken aktier av serie A och högst 6.332.377 aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om 0,10 kronor, dock att för det fall konvertering eller utbyte sker av bolagets utgivna konvertibla skuldebrev eller nyteckning sker med stöd av optionsrätter utgivna tillsammans med skuldebrev av bolaget, skall antalet nya aktier ökas i motsvarande mån genom utgivande av ytterligare högst 1.582.575 stycken aktier av serie B innebärande en ytterligare ökning av aktiekapitalet med högst 158.257,50 kronor.

Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer de nuvarande aktieägarna med företrädesrätt varvid innehav av fem /5/ befintliga aktier av serie A berättigar till teckning av en /1/ ny aktie av serie A och innehav av fem /5/ befintliga aktier av serie B berättigar till teckning av en /1/ ny aktie av serie B (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall, i enlighet med bolagsordningens bestämmelser, tilldelas aktieägare som tecknar utan primär företrädesrätt pro rata i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B (subsidiär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med subsidiär företrädesrätt skall tilldelas allmänheten pro rata i förhållande till det antal aktier varje tecknare ur allmänheten tecknat. I sista hand skall garanter tilldelas aktier pro rata i förhållande till ställt garantibelopp.

Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen med företrädesrätt skall vara den 5 december 2006. Aktieägare kan begagna sin primära företrädesrätt och rätt att teckna genom erläggande av emissionslikvid under tiden från och med den 8 december 2006 till och med den 22 december 2006, innebärande att teckning sker genom betalning. Teckning av aktie utan stöd av primär företrädesrätt skall kunna ske under motsvarande tid som ovan angivits på särskild anmälningssedel. För varje aktie med kvotvärde om 0,10 kronor skall erläggas en emissionskurs om 3,50 kronor. Aktie tecknad utan primär företrädesrätt skall betalas senast tredje bankdagen efter besked om tilldelning av sådan aktie. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2006.

4. Att öka bolagets aktiekapital med högst 158.257,50 kronor genom nyemission av högst 1.582.575 stycken aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om 0,10 kronor.

Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer i första hand nedan angivna teckningsberättigade med stöd av villkor som meddelats vid tidigare emission av teckningsoptioner och konvertibler;

(a) innehavare, per den 5 december 2006, av konvertibla skuldebrev om nominellt 2.900.000 kronor fördelade på ett lån om nominellt 900.000 kronor, utgivet enligt beslut den 27 april 2004 och två lån om nominellt 1.000.000 kronor vardera, utgivna enligt beslut den 5 april 2005, varvid innehav av konvertibelt skuldebrev berättigar till teckning av en /1/ ny aktie av serie B för varje femtal aktier som skuldebrev berättigar till utbyte av; och

(b) innehavare, per den 5 december 2006, av optionsrätter som emitterades med skuldebrev om nominellt 3.000 kronor, fördelade på tre lika stora lån om nominellt 1.000 kronor, genom beslut den 2 augusti 2005 (varav nyteckning med stöd av optionsrätter har skett av 28.750 aktier), varvid innehav av optionsrätter berättigar till teckning av en /1/ ny aktie av serie B för varje femtal aktier som optionsrätt berättigar till nyteckning av.

Aktier som ej tecknas av innehavare av konvertibla skuldebrev eller optionsrätter enligt ovan skall tilldelas övriga innehavare av konvertibla skuldebrev eller optionsrätter pro rata i förhållande till det antal aktier som konvertibla skuldebrev och optionsrätter berättigar till teckning av enligt ovan. Aktier som inte tilldelas övriga innehavare av konvertibla skuldebrev och optionsrätter skall i första hand tilldelas nuvarande aktieägare pro rata i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, i andra hand tilldelas allmänheten pro rata i förhållande till det antal aktier varje tecknare ur allmänheten tecknat och i sista hand tilldelas garanter pro rata i förhållande till ställt garantibelopp. 5. Att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst det belopp som vid var tid ryms inom bolagsordningens gränser. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde.
Södertälje den 28 november 2006

Countermine Technologies AB


Styrelsen


Countermine Technologies skall, i samverkan med företag, nationella och internationella myndigheter och organisationer, leda eller på annat sätt medverka i minsaneringsoperationer samt utveckla och marknadsföra minröjningsutrustningar.