Industrivärden AB

Korrigering av uppgift i pressmeddelande om börsintroduktion av Indutrade

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 09:18 CEST

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan.

Det utländska ägandet i Indutrade beräknas initialt uppgå till omkring 27 procent. Korrigerat pressmeddelande bifogas nedan.
PRESSMEDDELANDE Stockholm den 5 oktober 2005

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan.

Stort intresse för förvärv av aktier i Indutrade. Pris per aktie fastställt till 65 kronor
Försäljningspriset har fastställts till 65 kronor per aktie
Erbjudandet övertecknades mer än 12 gånger
Indutradeaktien noteras på Stockholmsbörsens O-lista från och med idag den 5 oktober 2005.
Intresset för förvärv av aktier i Indutrade har varit stort både från allmänheten i Sverige och från institutionella investerare i Sverige och utomlands. Erbjudandet övertecknades mer än 12 gånger. Priset har fastställts genom en form av anbudsförfarande till 65 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt värde för Indutrade om 2 600 miljoner kronor. Antalet aktieägare kommer efter erbjudandets fullföljande att uppgå till mer än 6 000. Privata investerare kommer efter erbjudandets fullföljande att äga 8,5 procent av aktierna i Indutrade, medan institutionella investerare kommer att äga resterande 91,5 procent. Det utländska ägandet beräknas initialt uppgå till omkring 27 procent.

Erbjudandet omfattar totalt 25 000 000(1) aktier, vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen, motsvarande 62,5 procent av kapital och röster i Indutrade. Efter erbjudandet, och vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen, kommer Industrivärdens ägarandel att uppgå till 37,5 procent. Det totala värdet av erbjudandet inklusive övertilldelningsoptionen uppgår till 1 625 miljoner kronor.

Indutradeaktien handlas på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen ”INDT” från och med idag den 5 oktober 2005.

Enskilda Securities och Handelsbanken Capital Markets är joint lead managers och joint bookrunners i erbjudandet.

Kort om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll till industrin inom utvalda nischer. Koncernen skapar värde åt sina kunder genom att strukturera värdekedjan och effektivisera kundernas användning av tekniska komponenter och system. För koncernens leverantörer skapas värde genom att de erbjuds en effektiv försäljningsorganisation med hög teknisk kompetens samt upparbetade kundrelationer. Koncernen är uppdelad i fyra affärsområden: Engineering & Equipment, Flow Technology, Industrial Components samt Special Products.

Indutrades verksamhet startade 1978 och koncernen har sedan dess genomfört omkring 40 företagsförvärv, varav omkring 20 under den senaste tioårsperioden. Koncernens verksamhet är koncentrerad till marknader i norra Europa. Tyngdpunkten ligger i Sverige och Finland som tillsammans svarade för cirka 74 procent av nettoomsättningen under 2004.

Under den senaste tioårsperioden (1995–2004) har koncernens nettoomsättning ökat från 1 087 miljoner kronor till 3 486 miljoner kronor samtidigt som koncernens EBITA (2) ökat från 107(3)miljoner kronor till 264 miljoner kronor.

Bolaget har varit lönsamt varje år sedan 1978 och under den senaste 25-årsperioden har EBITA marginalen ej understigit 7,0 procent.

Indutrades nettoomsättning 2004 var 3 486 miljoner kronor med en EBITA(2)om 264 miljoner kronor, motsvarande en EBITA marginal om 7,6 procent, och ett resultat efter finansiella poster om 243 miljoner kronor. Avkastningen på operativt kapital uppgick till 26,0 procent för 2004. Indutradekoncernen hade i genomsnitt under 2004 cirka 1 415 anställda.

Under det första halvåret 2005 var Indutrades nettoomsättning 1 823 miljoner kronor med en EBITA (2)om 148 miljoner kronor, motsvarande en EBITA marginal om 8,1 procent. Avkastningen på operativt kapital uppgick till 25,3 (4) procent för de senaste 12 månaderna.

Indutrades delårsrapport för det tredje kvartalet kommer att offentliggöras den 8 november 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nyrén, Verkställande direktör Industrivärden, tel. 08-666 64 00

Bengt Kjell, Styrelseordförande Indutrade, tel. 08-703 03 00

Johnny Alvarsson, Verkställande direktör Indutrade, tel. 08-703 03 00

Ytterligare information om Indutrades verksamhet framgår av bolagets hemsida www.indutrade.se.

(1)Erbjudandet omfattar 22 000 000 aktier. Industrivärden har dessutom åtagit sig att på anmodan av medverkande banker sälja ytterligare högst 3 000 000 aktier för att täcka övertilldelning av aktier. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas till och med den 4 november 2005.

(2)Periodens rörelseresultat (enligt IFRS ) inklusive periodens återlagda avskrivningar/nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar.

(3)Rensat för engångseffekter.

(4)Hanwelkoncernen förvärvades den 27 juni 2005. Balansräkningen konsoliderades från och med förvärvs-datumet medan resultatet konsoliderades från och med den 1 juli 2005. Proforma före Hanwelförvärvet uppgick avkastningen på operativt kapital till 27,0 procent.