Vägverket

Korsningen väg 195 – södra infarten till Habo tätort byggs om till cirkulationsplats

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 14:08 CEST

En trafiksäkrare lösning av korsningen samt åtgärder för att separera oskyddade trafikanter från fordonstrafiken kommer att genomföras. Detta sker i samband med att Habo kommun exploaterar Sjogarpsområdet för villabebyggelse

Ombyggnadsarbetena omfattar dels en cirkulationsplats på rv 195, dels också en gång- och cykelväg som förbinder Sjogarpsområdet med Habo tätort. GC-vägen görs planfri med rv 195. Här anläggs också två busshållplatser. Dessa arbeten samfinasieras mellan kommunen och Vägverket.

Arbetena med ombyggnaden startar i månadsskiftet maj/juni och ska stå klart till slutet av oktober i år. Totalkostnaden ligger på 8 miljoner kronor. Antalet fordon i korsningen är ca 8.000.

Under byggtiden kommer framkomligheten genom korsningen att påverkas. Speciellt under tiden augusti fram till färdigställandet i oktober, kan trafikstörningar uppstå.

Entreprenör är NCC.

Kontaktperson:
Andreas Hult, Vägverket Region Sydöst, tfn 036-19 20 05 eller 070-697 64 54.
Lars-Åke Johansson, Habo kommun, tfn 036 – 48 367 eller 070 – 848 20 67.