Storfors kommun

Kort från kommunfullmäktige

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 14:12 CET

Ny som ordförande i Storfors kommunfullmäktige för de nästkommande fyra åren är Örjan S Jansson(s), Andris Widuss(m) är 1:e vice ordförande och Tomas Backelin(s) är 2:e vice ordförande. Det fastställdes vid fullmäktigemötet den 20 november.
Bättre än prognosen
Vid mötet presenterades också en ekonomisk lägesrapport.
Tack vare ökade intäkter och lägre kostnader, ser det ekonomiska resultatet för året ut att bli bättre än tidigare prognoser. De högre inkomsterna beror på att antalet invånare i kommunen inte minskat lika mycket som förutsetts och kostnader har sänkts tack vare hårt arbete inom Familjenämnden och Vårdnämnden samt en ekonomisk återhållsamhet inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Elever lämnar medborgarförslag
Tre elever vid Vargbroskolan har lämnat in ett medborgarförslag till fullmäktige där de önskar sig en fritidsgård i Storfors. Ett ställe att träffas, spela spel och prata med kompisar. De menar att det skulle bli mindre "bus" ute i samhället på det viset och tror att kommunen skulle tjäna på detta i längden.
Detta är första gången elever lämnat in ett förslag till fullmäktige och ärendet går nu vidare
till kommunstyrelsen för beredning.

Motioner vidare till beredning
En motion om "Fadderverksamhet för bättre integration i Storfors kommun" har lämnats av moderaterna. Motionen går nu till kommunstyrelsen för beredning.
En motion angående Livsmedelspolicy i Storfors ska också beredas av kommunstyrelsen.
Information om lagändring
Enligt en ändring i socialtjänstlagen, från den 1 juli i år, har Vårdnämnden skyldighet att rapportera alla "Ej verkställda gynnande beslut" till Länsstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Vårdnämndens ordförande informerade om den ändrade lagen och dess konsekvenser.

40 nya svenskar
Kommunfullmäktige har sagt ja till fortsatt avtal med Integrationsverket om att ta emot 40 flyktingar med permanent uppehållstillstånd. Att kommunen tidigare varit positiv till att ta emot "nya svenskar" har bland annat lett till ett positivt flyttnetto i Storfors. Integrationskontoret, Jobbcentrum och fadderverksamheten är viktiga komponenter för att dessa människor ska få en bra start i Storfors.

Trygghetsanställningar
Inom Storfors kommun kommer det att tas fram ett antal platser där funktionshindrade kan få arbeten. I första hand ska möjligheter till arbete på öppna marknaden undersökas men om detta inte är möjligt kan en trygghetsanställning inom kommunen bli aktuell. Verksamheter inom både skola, omsorg, vård och tekniska avdelningar kan bli aktuella som arbetsplatser.
Ny utrustning i Hammargårdens kök
Kommunen har tidigare beslutat att införa två alternativa maträtter i skolans matsalar från vårterminen 2007. För att detta ska kunna genomföras krävs en omdisponering i investeringsbudgeten som så att ny utrustning kan installeras i köket på Hammargården.
Alternativa maträtter i skolan är ett led i kommunens mål att skapa regionens bästa skola där också hälsoaspekten ingår som en väsentlig beståndsdel. Kosten är viktig både för hälsan och inlärningsförmågan och i Storfors finns redan en del problem med barnfetma men även en skev matkultur bland unga flickor som äter för lite.
Ur det perspektivet är en satsning på skolmaten mycket angelägen.

Vattenledningsbyte dyrare än beräknat
Omfördelning av investeringsmedel görs också för att kunna göra färdigt vattenledningsbytet utefter Östra Skyttegatan. Eftersom ledningsnätet bitvis är i mycket dåligt skick har ledningsbytet blivit mer omfattande än planerat, och därmed också dyrare, men nu anslås medel för att slutföra arbetet.
Fortsatt bredbandsutbyggnad
Kommunstyrelsen har i budgeten fått 400 000 kronor för att fortsätta bredbandsutbyggnaden i Bjurbäcken, Laggetorp och Kungsskogen. Den totala kostnaden uppgår till 500 000 kronor.

Slipper avgift
Lokala ideella föreningar ska även fortsättningsvis kunna servera fika och annat ätbart vid större evenemang, utan att betala särskild avgift. Eftersom denna typ av tillfällig livsmedelsförsäljning är en viktig inkomstkälla för föreningarna vill kommunen stötta dem genom att undanta dem från betalningsskyldigheten.
Vårdnämnden har föreslagit smärre justeringar i kommunens hemvårdstaxa. Något beslut togs inte vid novembermötet eftersom ärendet bordlades.

Utförlig information om kommunens budget kommer vid ett senare tillfälle.