Stockholms Läns Landsting

Kort om beslut i landstingsstyrelsen, 21 mars 2006

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 16:03 CET

Utredning om avbolagisering av SL
Landstingsstyrelsen vill utreda om SL, AB Storstockholms lokaltrafik, kan avbolagiseras och vill även få alternativa förslag till hur kollektivtrafiken ska kunna organiseras i framtiden. Landstingsstyrelsen biföll på tisdagen en motion med den innebörden, där tre folkpartister föreslår en avbolagisering.

Under förutsättning att även landstingsfullmäktige ställer sig bakom förslaget ska Landstingsstyrelsens förvaltning presentera flera alternativa förslag utifrån två olika utgångspunkter - en som utgår från dagens situation med tre olika beställare av kollektivtrafik (SL, WÅAB och Färdtjänstnämnden) och en som utgår från att det bildas en samlad organisation för landstingets kollektivtrafik. Förvaltningen kan även lämna förslag på att endast två av de nuvarande tre styrelserna läggs samman.

Moderaterna reserverade sig mot beslutet. Folkpartiet lämnade ett särskilt uttalande.


Kostpolicy för landstinget
Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige fastställer en ny kostpolicy för landstingets verksamheter. Enligt kostpolicyn ska landstinget bland annat tillhandahålla hälsosamma och goda måltider, som så långt det är möjligt baseras på ekologiska framställningsmetoder samt energi- och resurshushållning i alla led. Landstingstyrelsen anser även att det är viktigt att betona social hållbarhet i policyn, exempelvis genom målet att fler varor ska vara rättvisemärkta.

En handlingsplan har tagits fram för att stegvis genomföra kostpolicyn inom områdena patientmat, personalrestauranger och arbetsplatser samt friskvård, representation, kafeterior/kiosker/automater. Merkostnaden beräknas bli 5–10 procent jämfört med den livsmedelsförsörjning som sker idag. För patientmaten beräknas förslaget innebära en merkostnad för landstinget på 3,5–5,5 miljoner kronor per år.


Förhandlingar om investeringar i Nynäsbanan
Landstinget ska inleda förhandlingar med Banverket om möjligheten att tidigarelägga investeringar utmed Nynäsbanan. Landstinget anser att det är angeläget att delar av de investeringar som Banverket planerar i ett senare skede kan genomföras redan under de närmaste åren. Landstingsstyrelsen beslutade också att erbjuda Banverket en finansiell lösning där landstinget lånar ut medel för de överenskomna investeringarna.


Extra medel till Tobias Registret
Landstingsbolaget Stockholm Care AB – som äger och förvaltar Sveriges nationella benmärgs- och stamcellsregister, Tobias Registret – har ansökt om extra medel för att kunna rekrytera fler ungdomar som donatorer. De vill också ha medel till att uppgradera registrets kvalitet för att kunna konkurrera internationellt. Landstingsstyrelsen beviljade ett driftbidrag på 7 500 000 kronor. Pengarna kommer att delas ut under tre år med start i år.


Kompetenscentrum för prehospital vård
Landstingsstyrelsen föreslår att det inrättas ett kompetenscentrum för prehospital vård vid Södersjukhuset. På så sätt skapas en plattform för framgångsrik forskning, utveckling och undervisning inom ämnesområdet. Centrat ska bedriva kompetensutveckling och fortbildning av personal från både den offentliga som privata sektorn. Samverkan etableras med Karolinska Institutet, vårdhögskolorna, sjukhusens akutmottagningar och närsjukvården för såväl teoretisk som praktisk utbildning. Frågan kommer att avgöras av landstingsfullmäktige.


För mer information, kontakta
Anders Fridell, Presschef, 08-737 42 02