Stockholms Läns Landsting

Kort om beslut vid landstingsfullmäktiges sammanträde 11 oktober 2005 (LSF)

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 09:59 CEST

Hälso- och sjukvården i Norrtälje får en helt ny organisation och kommer i framtiden att fungera som en helhet tillsammans med den kommunala omsorgen. Landstingsfullmäktige har nu fattat beslut om den planerade omorganisationen.


Ny sjukvårdsorganisation i Norrtälje
Hälso- och sjukvården i Norrtälje får en helt ny organisation och kommer i framtiden att fungera som en helhet tillsammans med den kommunala omsorgen. Landstingsfullmäktige har nu fattat beslut om den planerade omorganisationen, som bland annat innebär att landstinget och kommunen skapar en gemensam nämnd som tar över ansvaret för att invånarna i Norrtälje kommun får den vård och omsorg som de behöver.
Den gemensamma nämnden ska verka från årsskiftet. Landstinget och Norrtälje kommun startar dessutom ett gemensamt bolag som ska svara för den verksamhet som drivs i egen regi.

Den gemensamma nämnden ska även ansvara för finansieringen av stora, men inte alla, delar av den sjukvård som norrtäljeborna behöver utanför kommunen. Det samlade befolkningsansvaret innebär också att sjukdomsförebyggande insatser får en mer framskjuten ställning. Fokus ska öka på hälsa och funktionsförmåga. Ett tredje syfte är att stödja en integration i vårdorganisationen. Det innebär bland annat att insatserna för en patient ska samordnas. Ansvar som flyttas mellan olika vårdgivare ska ske utan dröjsmål eller onödiga övergångar.

Den gemensamma nämndens budget kommer att läggas fast i november. Då fattas även beslut om hur verksamheten ska följas upp.

Landstingsstyrelsens beslut var enhälligt.


Handlingsplan för barnkonventionen
Landstingsfullmäktige har antagit en handlingsplan för Barnkonventionen. Planen har tagits fram av en särskild grupp inom landstinget. Alla nämnder, styrelser och bolag har fått i uppdrag att beakta handlingsplanen i arbetet med Barnkonventionen.

Fullmäktige har också beslutat att avsätta 800 000 kronor årligen för att utveckla tillämpningen av Barnkonventionen. Vidare ska det inrättas en särskild programfunktion inom landstingsstyrelsens förvaltning för att följa upp att konventionens intentioner förverkligas.

Barnkonventionen syftar till att anlägga ett barnperspektiv i alla beslut och åtgärder som rör barn. Utgångspunkten för detta perspektiv är barnens fulla människovärde och integritet. Enligt barnkonventionen är alla i åldern 0-18 år barn.