Stockholms Läns Landsting

Kort om beslut vid landstingsstyrelsen möte den 18 april 2006

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 08:48 CEST


Direktiv om landstingsbudget i balans
Landstingsstyrelsen ställer sig bakom förslagen till budgetdirektiven för 2007. De bygger på att budgeten är i balans och landstingets långsiktiga finansiella mål uppfylls. Det redovisade överskottet 2007 ska, enligt direktiven, vara cirka 500 miljoner kronor. Det egentliga överskottet, efter hänsyn tagen till hela ökningen på landstingets pensionsskuld, blir därmed knappt 50 miljoner kronor. Landstingsstyrelsen räknar i budgetdirektiven med att landstingsskatten är oförändrad och att avgifter/taxor inom såväl hälso- och sjukvården som kollektivtrafiken är oförändrade.

Förslaget innebär bland annat att hälso- och sjukvården tillförs cirka 1,3 miljarder kronor mer än i den budget som gäller för 2006. Trafiken tillförs cirka 600 miljoner kronor mer än i år. Det motsvarar en ökning på knappt elva procent, som motiveras av ökade kapitalkostnader som en följd av de stora investeringar landstinget genomför i kollektivtrafikens infrastruktur. Beslut i frågan fattas av landstingsfullmäktige. De tre borgerliga partierna samt miljöpartiet reserverade sig.

Reviderad budget 2006
Landstingsstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att årets budget får ett tillägg på 100 miljoner kronor. Prognoserna för skatteintäkterna 2006 visar på 99 miljoner kronor mer än beräknat och det ger enligt landstingsstyrelsens majoritet ett utrymme för ytterligare förstärkningar inom några områden.

Bland annat föreslås cancervården få ytterligare 35 miljoner kronor. Antalet intensivvårdsplatser ska öka. Dessutom föreslås olika delar av psykiatrin få sammanlagt 14 miljoner och geriatriken 10 miljoner kronor extra. Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna lämnade ett gemensamt särskilt uttalande.

Investering i anläggning för avancerad strålbehandling
Landstingsstyrelsen föreslår att Stockholms läns landsting, tillsammans med Region Skåne, Västra Götalandsregionen, samt landstingen i Uppsala, Östergötland, Örebro och Västerbottens län bildar ett kommunalförbund för gemensam investering i och drift av en anläggning för avancerad strålbehandling.

Huvudmotivet är att erbjuda bättre vård för patienter med livshotande sjukdomar, men möjligheterna till forskning är också en viktig del. Utredningar visar att den lämpligaste formen är att ett kommunalförbund är ägare till anläggningen. Medlemmar i kommunalförbundet är de landsting som har universitetssjukhus. Ärendet avgör av landstingsfullmäktige.

Nytt kunskapsnav för folkhälsovetenskap
Landstinget ska inleda förhandlingar med Karolinska Institutet om att bilda Karolinska School of Public Health. Syftet är att etablera ett regionalt, nationellt och internationellt kunskapsnav för att förstärka de folkhälsovetenskapliga inslagen i landstingets och andra aktörers arbete, i KI:s grundutbildningar, i fortbildning och i forskarutbildning.

Karolinska Institutet och landstinget har gemensamt utrett förutsättningarna för den nya organisationen. Genom samordning och utveckling av folkhälsovetenskaplig kunskap och kompetens kan den nya organisationen bidra till att förbättra befolkningens hälsa och nå riksdagens nationella och landstingsstyrelsens regionala folkhälsomål. Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna lämnade en gemensam reservation.

Skärgårdspolitiskt program åter till fullmäktige
Landstingsstyrelsen föreslår att fullmäktige antar förslaget till skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting. Programmet, som har återremitterats till landstingsstyrelsen av landstingsfullmäktige, uttrycker landstingets vision, mål, strategier och ambitioner för sina verksamheter i skärgården. Landstingsstyrelsen framhåller att framtidens skärgård ska ge kvinnor och män goda levnadsvillkor genom näringar som bygger på lokala traditioner samt skärgårdens genuina natur- och kulturvärden. Landstinget ska också skapa möjligheter för ett modernt och långsiktigt hållbart näringsliv utifrån de förutsättningar som skärgården ger.

Landstingsstyrelsen anser att det är viktigt att slå fast att all verksamhet i skärgården måste vara ekologiskt hållbar. Då stora delar av miljön består av känslig marin miljö krävs det ett aktivt och ständigt pågående arbete på flera fronter. Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna står bakom en gemensam reservation och ett gemensamt särskilt uttalande.

Ny upphandlingsmodell för landstinget
Landstingsstyrelsen föreslår att landstinget tillämpar samma kriterier som Stockholms stad när det gäller anställningsvillkor och arbetsmiljö vid de företag som får uppdrag vid upphandlingar i landstinget. Landstingsstyrelsen föreslår också att förvaltningar och bolag inom landstinget vid upphandlingar ska jämföra ett aktuellt företags verksamhet med dess inbetalning av skatt och sociala avgifter,och genomföra en skälighetsbedömning av rimliga nivåer för sociala kostnader vid offentlig upphandling.

Enligt förslaget, som senare ska behandlas av landstingsfullmäktige, ska landstinget även kräva av leverantörer att arbetstagarna som utför entreprenad inom landstinget erhåller sociala villkor som lägst uppfyller normal standardnivå i tillämpliga branschavtal.

Organisation för samverkan om Flemingsberg
Landstingsstyrelsen har godkänt ett förslag till principöverenskommelse med Huddinge kommun och Botkyrka kommun, om utveckling av den regionala kärnan Flemingsberg. Parterna ska nu bilda en permanent samverkansorganisation med uppgift att arbeta vidare med förslaget till utvecklingsprogram. I den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2001, är Flemingsberg klassad som regional kärna och det viktigaste utvecklingsområdet på Södertörn.

Miljöåtgärder för bättre hälsa i länet
Landstingsstyrelsen har antagit förslag till miljöåtgärder för att öka hälsan i länet. Miljöåtgärderna består av tio punkter som bland annat ska minska bruket av allergiframkallande ämnen, öka andelen förnyelsebara drivmedel och ge fortsatt stöd till före detta rökare. AB Storstockholms Lokaltrafik, SL, måste senast i juni i år ta fram förslag på handlingsprogram för att minska luftföroreningar och buller. Landstingsstyrelsens förvaltning får i uppdrag att genomföra sina miljöåtgärder inom ramen för 2006 års budget. Moderaterna och folkpartiet reserverade sig.

Samverkan med kriminalvården
Landstinget ska delta i ett samarbetsprojekt med kriminalvården när det gäller behandling av personer med neuropsykiatriska svårigheter intagna på anstalterna i Norrtälje och Håga. Finansieringen, med totalt knappt 4 miljoner kronor, ska ske inom ramen för landstingsstyrelsens FoUU-medel.

Information till grupper med särskilda behov
Landstingsstyrelsen har antagit riktlinjer för information till grupper med särskilda behov, det vill säga främst personer med olika typer av funktionshinder samt dem som har svårt att ta till sig det svenska språket. Riktlinjerna ska gälla för alla kommunikationskanaler och för allt informationsmaterial som produceras inom Stockholms läns landsting.

Nytt pris för gott bemötande
Landstingsstyrelsen inrättar ett årligt pris för bra bemötande och god tillgänglighet för personer med funktionshinder. Syftet är att uppmuntra förbättringar samt att påverka attityder till människor med funktionshinder. Pristävlingen är öppen för alla landstingsfinansierade verksamheter vare sig de drivs av landstinget, privat eller i annan form
.
Ökad kunskap om alternativ- och komplementärmedicin
Personal inom hälso- och sjukvård behöver öka sin medvetenhet och kunskap om komplementär- och alternativmedicin så att medborgare som använder sig av detta ska få bättre förståelse och bemötande. Därför föreslår landstingsstyrelsen att fullmäktige ska anta en policy om samverkan mellan dessa yrkesgrupper. Landstingsstyrelsens förvaltning ska se till att policyn förs ut i verksamheterna genom att ta fram en kommunikationsplan, skapa mötesplatser och stödja utbildning. Moderaterna och kristdemokraterna reseverade sig och folkpartiet lade ett särskilt uttalande.

För mer information, kontakta
Anders Fridell, presschef, 070-737 42 02