Statistiska centralbyrån, SCB

Kortare livslängd och högre bidragstagande i skogslänen

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 09:36 CET

Medellivslängden för befolkningen i skogslänen är de lägsta i landet. Så har det varit i närmare hundra år. På kommunnivå finns ett samband mellan andelen bidragstagare och medellivslängden.

I dag skiljer det drygt två år i medellivslängd mellan befolkningen i de olika länen. I Hallands län lever befolkningen i genomsnittlängst, 81,4 år, och i Norrbottens län kortast, 79,2 år. Det är större skillnader mellan länen för män än för kvinnor.

Skogslänen, det vill säga Värmland, Dalarna och Norrlandslänen, har låg medellivslängd medan framför allt sydvästra Sverige uppvisar hög livslängd. Detta mönster kan vi observera för större delen av 1900-talet.

En gemensam nämnare för såväl mellankrigstiden som det sena 1900-talet är den kärva arbetsmarknadssituationen i skogslänen. Detta avspeglar sig i en hög andel mottagare av bidrag. Sambandet mellan medellivslängd och andelen bidragsmottagare är särskilt tydligt på kommunal nivå. Bestående sociala och ekonomiska skillnader mellan olika delar av landet tycks vara en viktig förklaring till att de regionala skillnaderna i dödlighet bestått under närmare hundra år.

Se vidare artikeln
Kortare liv i skogslänen
http://www.scb.se/Grupp/allmant/BE0801_2006K01_TI_08_A05ST0601.pdf

I samma nummer av tidskriften Välfärd finns bland annat artiklarna:

Som Ljungby röstar - röstar inte Sverige
http://www.scb.se/Grupp/allmant/BE0801_2006K01_TI_11_A05ST0601.pdf

Utländsk bakgrund spelar mindre roll för betygen
http://www.scb.se/Grupp/allmant/BE0801_2006K01_TI_02_A05ST0601.pdf


Tidskriften Välfärd kan beställas från SCB, Publikationstjänsten, 701 89 ÖREBRO, telefon: 019-17 68 00, fax: 019-17 64 44, e-post: publ@scb.se

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Producent
SCB, Enheten för Demografisk analys och jämställdhet
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 947 72
Förfrågningar
Marie Berlin
Tfn 08-506 944 06
E-post marie.berlin@scb.se
Sam Willner, Linköpings Universitet
Tfn 013-28 29 30
E-post samwi@ihs.liu.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.