Stockholms stad

Kortare restider och minskad trängsel under Pilotprojektet för Buss 4

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2014 14:30 CEST

Restiderna kortades och trängseln minskade samtidigt som bussarna gick med jämnare intervaller. Det blev resultatet av det gemensamma Pilotprojektet för Buss 4 som genomfördes tillsammans med Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting under perioden 17 mars - 19 juni i våras.

Med enkla åtgärder minskade den totala restiden med upp till 5-6 minuter samtidigt som det blev en jämnare fördelning mellan bussarna. Den som gör en normalresa har i genomsnitt kunnat minska sin restid med över två minuter. 

Projektet har genomförts i samarbete mellan Trafikkontoret, Trafikförvaltningen/SL och Keolis. Målet med pilotprojektet var bland annat att förbättra regulariteten och minska trängseln på bussarna. Restiden skulle även minska med cirka 10 %, vilket motsvarar 5-6 minuter för hela sträckan. 

Pilotprojektet har givit värdefulla erfarenheter inför det fortsatta arbetet med att förbättra framkomligheten för länets stomlinjebussar. Ett arbete som nu går vidare med att ta fram flera åtgärder under våren 2015. Projektet har resulterat i att vissa åtgärder permanentas, t.ex. kollektivkörfält som gett betydande körtidsminskningar, bussarna ska köra med jämna tidsintervall
(regularitet). Vidare har såväl förbättringspotentialer som svårigheter identifierats och dokumenterats.

Ett led i stadens framkomlighetsstrategi
För att möta utmaningen som ett kraftigt växande Stockholm har Stockholms stad tagit fram en strategi resande och transporter för Stockholm 2030, Framkomlighetsstrategin. Strategin ger en grundinriktning för prioriteringar mellan trafikslag som kommer att behöva göras i Stockholm som växer i hög takt. De färdsätt som prioriteras är de som kan transportera flest människor och gods på minst yta, det vill säga kollektivtrafik, cykel, gång och leveranstrafik.

Faktaruta – pilotprojektet för stomlinje 4 i punktform: 

Åtgärder Stockholms stad: 
- 3 km nya kollektivkörfält för Buss 4 införda. 
- Prioritering i trafikljusen längs Buss 4 har optimerats.  
- Skärpt övervakning av felparkerade fordon.

Åtgärder Trafikförvaltningen och Keolis:
- Genom optimering av tidsintervallet mellan bussarna har avståndet mellan bussarna jämnats ut. Trängseln på bussarna minskar därmed.
- Buss 4 har inte trafikerat fyra hållplatser under pilotprojektet för att närma sig målet om 500 meter mellan hållplatserna utmed stombusslinjerna.
- Ombordstigning i ytterligare ett dörrpar har möjliggjorts vardagar 07.00-19 00. Trafikvärdar har funnits ombord vid dessa tider.

 

För mer information:

Trafikkontoret: Mats Freij, pressansvarig, 08- 508 261 60
Erik Lokka Hollander, projektledare, 08-508 260 10

Trafikförvaltningen: presstjänsten, telefon 08-686 15 50