Timrå kommun

Kortfattat om fullmäktige

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 15:48 CET

* Taxa för offentlig livsmedelskontroll fastställdes av kommunfullmäktige. Taxan kommer att gälla fr o m den 1 januari 2007. Bakgrunden är att Regeringen har beslutat att ett nytt avgiftssystem för kontroll inom livsmedelsområdet skall träda i kraft den 1 januari 2007. Det innebär att kommunerna måste fatta beslut om nya livsmedelsavgifter innan årsskiftet 2006/2007.

* Budgeten blev ett populärt samtalsämne på sammanträdet. Efter voteringar antogs således kommunstyrelsens förslag.

* Partistödet förändrades också. Man beslutade att höja mandatstödet med 510 kronor till 29.632 kronor/mandat och år. Övriga regler om partistödet förblev oförändrade.

* Kommunfullmäktige fastställde även Reglemente för kommunala Pensionärsrådet i Timrå. KommunalPensionärerna SKPF har i skrivelse hemställt om en representant i Timrå Kommunala Pensionärsråd KPR vilket socialnämnden ansågs som positivt. PRO ställer således en av sina fem platser till förfogande.

* Tage Norgren fick positivt besked avseende sina medborgarmotioner om att Vägverket borde sätta upp en skylt på Deltavägen som visar att det är Indalsälvens delta man passerar samt att flytta Indalsledens skylt som idag finns vid Bergeforsens Folkets Hus till nya Lundevägen.

* Anmälan av Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per 2006-08-31, Granskning av delårsrapport per 2006-08-31 - Räddningstjänstförbundet, delårsrapport för MittSverige Vatten AB och Timrå Vatten AB.

* Anmälan gjordes även på att 23 anställda/förtroendevalda under 2006 uppnått 20 års tjänstgöringtid i kommunen samt motioner som inkommit efter junisammanträdet


Kontaktperson Annica Sjödin 060-16 34 59 eller annica.sjodin@timra.se