Leif Åhl Verkstad AB/ Lyom

Kostnadseffektiv rening av muddermassor

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 14:01 CEST

Idag ställs det mycket hårda miljökrav för deponering och destruktion av bl.a. muddermassor och därför blir det allt viktigare att finna rationella och effektiva metoder för snabb och effektiv avvattning och sanering.

Leif Åhl Verkstad AB bygger i samarbete med Wo(r)ld Consulting Environment Ltd maskiner med ett nytt överlägset system för avvattning och rening av förorenade muddermassor och liknande.
Den unika tekniken bygger på ett världspatent som ger oöverträffad kapacitet och renhet och där så gott som alla partiklar, tungmetaller, kemikalier m.m. avskiljs ur vattnet i en kontinuerlig process.

Det mobila systemet kan rena och avvattna alla typer av slam och sediment, t.ex. i hamnar, kanaler, kyldammar, sedimenteringsdammar etc. och det kan även rena och rensa flöden i processer. Förorenade schaktmassor kan först lösas upp i vatten, för att därefter kunna genomgå samma effektiva reningsprocess.

Med en kapacitet på ca. 300 m3 per timma pumpas muddermassor eller annat förorenat vatten in i maskinen, där det genomgår en mekanisk och kemisk behandling.

Föroreningspartiklarna sedimenteras, sjunker och skruvas ut i en separat behållare. Denna restprodukt håller då en ts-halt på omkring 20% och är enkelt hanterbar för vidare destruktion.

Efter behandling innehåller det nu rena och kristallklara vattnet endast försumbara mängder restföroreningar och kan därför direkt ledas ut och återföras till naturen.
(Exempel på reningseffekter finns i det bifogade Word-dokumentet)

Hanteringen bildar ett i princip slutet system, helt utan risk för spill och uppgrumling av sedimenten. Då det endast är ledningar, pumpar och skruvar som hanterar materialet är systemet mycket kostnadseffektivt.

Maskinerna har, med mycket gott resultat, genomfört uppdrag på så vitt skilda platser som Norrköping, Kiruna, Bordeaux och Elfenbenskusten, för att nämna några.

För mer info: Leif Åhl, 0706 - 018865, 0510 - 530028, leif.ahl@ahlverkstad.com

Torbjörn Wold, 0705 - 288665, 0510 - 200 65, t.wold@worldcons.se

Se också en demofilm på www.worldcons.se/index.php