Livsmedelsverket

Kostrådens miljökonsekvenser ses över

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 16:39 CEST

Livsmedelsverket är en av de myndigheter som har tilldelats ett så kallat särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet. Med anledning av detta kommer Livsmedelsverket i samarbete med externa miljöexperter att påbörja ett arbete med att se över miljökonsekvenserna av kostråden.Det särskilda sektorsansvaret innebär att Livsmedelsverket ska stödja och driva på en ekologisk hållbar utveckling, vilket är en del i arbetet att nå de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Livsmedelsverket kommer därför att påbörja ett arbete med att gå igenom den vetenskapliga litteraturen inom området livsmedel och miljöpåverkan. Detta är ett omfattande och komplext arbete, som ligger utanför verkets eget huvudkompetensområde.


Samverkan med Naturvårdsverket

Arbetet påbörjas i augusti och sker i samverkan med Naturvårdsverket och andra experter inom miljöområdet, som kommer att anlitas. Till arbetet kommer även att knytas en referensgrupp med expertis inom området. Det inledande arbetet finansieras i stora delar av Naturvårdsverket.Arbetet görs för att få bästa möjliga faktaunderlag för kommande aktiviteter, bland annat att kunna informera konsumenten om hur Livsmedelsverkets kostråd kan följas med en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.


Kostråden ska underlätta för konsumenten

Kostrådens huvudsakliga syfte är underlätta för konsumenten att äta näringsmässigt rätt och ska naturligtvis även i fortsättningen uppfylla de svenska näringsrekommendationerna. Planen är dock att miljöinformation ska ges parallellt till konsumenten, så att denne enklare kan göra ett eget aktivt miljöval.Under våren 2008 kommer det att anordnas hearings där olika intressenter får tillfälle att ge synpunkter på arbetet.Ytterligare upplysningar

Inger Andersson, generaldirektör, 018-17 55 55

Monika Pearson, nutritionsavdelningen, 018-17 56 83 (åter 14 augusti)

Per Ola Darnerud, toxikologiska enheten, 018-17 14 52 (åter 20 augusti)