Stockholms Läns Landsting

Kostupphandlingen granskad: Rutinerna måste bli bättre

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 13:22 CEST

Innehållet i landstingets nya avtal om kostförsörjning stämmer överens med det som landstingsfullmäktige har beslutat om. Upphandlingen borde dock ha skötts på ett annat sätt. Det framgår av två oberoende granskningar som nu är klara. Landstinget kommer nu att åtgärda otydligheter och brister i ansvar och rutiner.

Granskarna anser att det finns formella brister, både i detta speciella fall och allmänt då landstingets centrala upphandlingsavdelning gör en så kallad samordnad upphandling.

När upphandlingen beslutades av landstingsfullmäktige i april 2007 fick ett av landstingsstyrelsens utskott, produktionsutskottet, i uppdrag att genomföra upphandlingen. Granskarna konstaterar att detta beslut inte hade stöd i kommunallagen.

- Dessutom stred det mot de rutiner som vi vanligtvis arbetar efter. Här finns den främsta förklaringen till att produktionsutskottet aldrig blev någon aktiv part i upphandlingen. Vi följde samma rutiner som vi har gjort i många år vid samordnade upphandlingar, säger landstingsdirektör Mona Boström.

Upphandlingen, där bland andra experter på kosthållning, näringsfrågor och livsmedelshygien deltog, gjordes med stöd av landstingets kostpolicy och en kostutredning, som båda har beslutats med stor majoritet i landstingsfullmäktige. Där ställs bestämda krav på bland annat livsmedelskvalitet, näringsvärde och hygien, samt att maten ska stämma överens både med patientens medicinska krav och önskemål.

- Vi har gjort det som politikerna har givit oss i uppdrag att göra - en upphandling som ska ge oss en bra kostförsörjning till patienter och personal. Men vi borde ha gjort det på ett annat sätt. Vi har all anledning att vara självkritiska, säger Mona Boström.

- Granskningarna ger oss ett bra stöd i arbetet med att förbättra verksamheten. Det är dock viktigt att komma ihåg att kostupphandlingen är beslutad av vårt högsta politiska organ, landstingsfullmäktige, och att landstinget har följt lagen om offentlig upphandling, säger Mona Boström.

- Landstinget är en mycket stor upphandlare av både varor och tjänster. Det är viktigt att vi följer lagarna, de politiska besluten och våra egna regler och rutiner, säger Mona Boström.

Landstingsstyrelsens och landstingsfullmäktiges sekreterare kommer omgående att få ett tydligare ansvar för att granska alla förslag som landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar. Så snart som möjligt under hösten ska landstinget dessutom åtgärda brister i reglementen och delegationsordningar, samt se över rutinerna.


Fakta:
- De båda oberoende granskningarna har gjort av konsultföretaget Deloitte AB och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Deloitte har bland annat granskat om det ramavtal som tecknats med leverantören Sodexo tillgodoser de krav som finns beskrivna i kostpolicyn och som ställdes i samband med upphandlingen. SKL har gjort motsvarande granskning med utgångspunkt från kommunallagens perspektiv.
- Granskningarna har inte gällt matens kvalitet eller hur leverantören klarar sitt åtagande. De frågorna utvärderas fortlöpande i olika mätningar, bland annat då patienterna själva får lämna synpunkter på sjukhusmaten.
- Samordnad upphandling innebär att landstingets centrala upphandlingsfunktion köper varor och tjänster för flera förvaltningar och bolag inom landstinget. Inköpsprocessen regleras i Lagen om offentlig upphandling.
- I kravspecifikationen vid upphandlingen krävdes att patientmaten ska vara producerad med kallmatsteknik i produktionskök som drivs av leverantören. Landstinget ställde inga krav på vilken kallmatsteknik som ska användas.

De båda rapporterna samt ett faktaunderlag finns tillgängliga på www.sll.se


Kontakt:
Landstingsdirektör Mona Boström, 08-737 45 00
Presschef Anders Fridell, 070-737 42 02