Björn Lundén Information

Kräver banken revisor?

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2011 11:06 CET

Mindre aktiebolag kan ju numera välja att inte ha revisor (se nedan vad som menas med mindre aktiebolag). En fråga som diskuteras är om inte exempelvis banken ändå kommer att kräva att bolagen har revisor för att godkänna lån, kontokrediter, kortkrediter osv. Jag tror faktiskt inte det och mina skäl för det ska jag redogöra för i den här artikeln.

Att ha eller inte ha revisor

Frågan om mindre bolag ska ha revisor eller inte är ett hett diskussionsämne. Det finns goda argument för båda åsikterna. Som rådgivare tycker jag att det enda rätta svaret är att det beror på vilket bolag det handlar om. Dvs varje fall är unikt och något generellt svar bör man inte ge.

Det kan vara tämligen givet att inte välja att ha revisor i ett enmansbolag som säljer tjänster, som inte har något lånebehov och som bland tillgångarna kanske bara har bankmedel och kundfordringar. Tvärtom är det nog vettigt att välja att ha revisor i ett kompanjonsägt bolag med hyfsat stora tillgångar i form av lager eller pågående arbeten och inventarier, med lånebehov och med anställda.

Men i många andra fall är det svårare att rakt av säga vad som är bäst. I många fall visar det sig med tiden – banken kanske kräver, bidragsgivare kanske kräver, osv. Och man ska väl inte förringa den eventuella ökade granskningsrisk man löper när man i bolagets inkomstdeklaration kryssar nej vid frågan om bolagets årsredovisning reviderats.

Det kommer att ta några år innan vi vet svaren på dessa frågor, det enda vi vet är att utvecklingen i några andra länder i vårt närområde (t ex Storbritannien och Holland) tyder på att revisionens roll kan komma att minska kraftigt och ganska snabbt i betydelse för mindre bolag.

Istället för revision - redovisningsbyråer som följer Reko?

Utvecklingen inom redovisningsbranschen går väldigt snabbt just nu och kommer så att fortsätta de kommande åren. Jag tror därför att de auktoriserade redovisningskonsulterna inom SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) och Far, som ju numera följer Reko (Svensk standard för redovisningstjänster), kommer att till stor del "ta över" från revisorerna.

Jag tror att banker, kreditupplysningsföretag och andra intressenter att förlita sig lika mycket på redovisningskonsulternas Bokslutsrapport som på revisorns revisionsberättelse. Man kanske rentav kommer att förlita sig mer på bokslutsrapporter eftersom den bygger på att företagets redovisning följer hela det omfattande och tydliga Reko-reglementet (egentligen handlar det om både regler, rekommendationer, råd och stöd).

SRF har genomfört en omfattande informationskampanj genom att resa runt i landet och träffa företrädare för bankerna och därmed grundat för förståelse och intresse för bokslutsrapporter och Reko. Kreditupplysningsföretagen kommer i sina företagsupplysningar ta med en upplysning om det upprättats en bokslutsrapport eller inte (en upplysning man fångar upp via bolagens årsredovisningar där man enligt Reko bör lägga med en tilläggsupplysning (sist bland tilläggsupplysningarna).

Dessutom finns nu också Periodrapport som kan lämnas till banken och till kreditupplysningsföretagen som ger möjlighet att redan under innevarande räkenskapsår följa företagets ekonomiska utveckling. Det ska bli intressant att följa hur intresset för och användningen av dessa nya periodrapporter utvecklas.

Definition av mindre bolag

Ett aktiebolag måste ha revisor om det når upp till minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • fler än 3 anställda (i medeltal)
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Beslut om bortvald revision

För att slippa revisionsplikten ska ett befintligt bolag ta ett aktivt beslut om att inte ha någon revisor. Beslutet ska tas på en bolagsstämma där man även beslutar om en ändring av bolagsordningen. Den befintliga revisorn ska entledigas.

Ändringen av bolagsordningen och entledigandet av revisorn ska anmälas till Bolagsverket.

Om mandattiden för revisorn inte har löpt ut när beslutet tas måste uppdraget sägas upp i förtid, vilket bland annat innebär att revisorn är skyldig att lämna en särskild redogörelse till Bolagsverket. Om bolaget inte längre behöver ha revisor är detta dock saklig grund för att säga upp uppdraget i förtid.

Beslutet om att bolaget inte ska ha någon revisor måste registreras hos Bolagsverket senast den sista dagen på räkenskapsåret för att bolaget ska slippa revision av detta år. Till och med år 2012 räcker det dock att anmälan om ändringen har kommit Bolagsverket tillhanda den sista dagen på räkenskapsåret.

Blankett 853 - förenklat förfarande

Vill du entlediga revisorn och köra vidare utan revisor ska du se till att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningens bestämmelse om revisorer till följande: "Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor." Dessutom ska det av stämmobeslutet framgå att en anmälan om avregistrering av företagets revisorer ska lämnas in.

Eftersom Bolagsverket förväntar sig en större mängd sådana här anmälningar så finns ett förenklat förfarande. Istället för den vanliga metoden för registrering av ändrad bolagsordning osv ska blankett 853, Förenklad anmälan om att inte ha revisor, användas. På blanketten fyller du i ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet för att visa vilka beslut som tagits. Du ska alltså inte skicka med den nya bolagsordningen eller bolagsstämmoprotokollet. Du kan ladda hem blanketten från www.bolagsverket.se (skriv in sökbegreppet 853 så hittar du snabbt rätt).

Kontakt:

Ulf Bokelund Svensson
vd Björn Lundén Information AB
ulf.svensson@blinfo.se
0650-541400

Björn Lundén Information är ledande i Sverige när det gäller information och verktyg till företag inom områdena skatt, redovisning, personal och affärsjuridik.