Socialdepartementet

Kraftfullare Lex Sarah lagstiftning omfattar hela socialtjänsten

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 09:02 CETRegeringen lämnar idag ett förslag till lagrådet om en ny Lex Sarah-bestämmelse. Förändringarna syftar till att säkerställa att personer som är i behov av socialtjänstens insatser ska få dessa med god kvalitet. Fel, brister och missförhållanden ska så långt möjligt förebyggas och, om de ändå inträffar, åtgärdas så snabbt som möjligt.

Lex Sarah gäller idag inom omsorger för äldre och personer med funktionsnedsättning samt enligt LSS (stöd och service till vissa funktionshindrade). Regeringen vill utvidga Lex Sarah till att gälla inom hela socialtjänsten inklusive verksamhet vid Statens Institutionsstyrelse (SiS).

- Det måste finnas en öppenhet i verksamheterna och en daglig systematik i kvalitetsarbetet inom hela socialtjänstens verksamhetsfält, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

Dagens anmälningsskyldighet enligt Lex Sarah omfattar bara allvarliga missförhållanden. För att skyldigheten ska kunna fungera som ett led i kvalitetsutveckling måste arbetsgivaren erhåller kännedom om alla missförhållanden. Personalen behöver dock inte göra några överväganden om allvarligheten i missförhållandet. Det blir istället arbetsgivarens - ansvarig nämnd, SiS ledning eller den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet - sak att utreda.

Även påtagliga risker för missförhållanden behöver komma till nämndens, respektive den som bedriver den yrkesmässiga enskilda verksamheten, kännedom. Regeringen anser därför att den personal m.fl. som fullgör uppgifter inom socialtjänsten, vid SiS och enligt LSS ska vara skyldig att rapportera såväl missförhållanden som påtaglig risk för missförhållanden.

Dagens Lex Sarah innehåller, utöver anmälningsskyldigheten, också en plikt att vaka över att enskilda får god omvårdnad, stöd och service och lever under trygga förhållanden. Regeringen anser att Lex Sarah-bestämmelsen istället bör knytas till begreppet "god kvalitet" och att begreppet "vakandeplikt" ersätts med "skyldighet att medverka till", då detta tydligare beskriver det ansvar som i förslaget åläggs den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten, vid SiS och enligt LSS .

Mottagare av rapporter om missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden ska vara skyldig att informera personal m.fl. om de skyldigheter som han eller hon har, dvs. såväl skyldigheten att medverka till god kvalitet, som skyldigheten att rapportera missförhållanden. (14 kap. 4 § SoL, 24 c § LSS.)

Ett missförhållande, eller en påtaglig risk för ett missförhållande, ska dokumenteras, utredas och avhjälpas respektive undanröjas utan dröjsmål. Ansvaret för detta ligger på berörd nämnd, SiS ledning och den som yrkesmässigt bedriver enskild verksamhet.

Alla allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden ska anmälas till Socialstyrelsen. Dagens Lex Sarah-bestämmelse innebär att endast sådana allvarliga missförhållanden som inte kan åtgärdas utan dröjsmål, anmäls till tillsynsmyndigheten. En betydande brist på kunskap och nationell överblick över de faktorer som skapar att allvarliga missförhållanden uppstår därmed.

Den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet ska informera socialnämnden dels om inkomna rapporter om missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden dels om Lex Sarah-anmälningar till Socialstyrelsen om allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållande.


Kontakt:
Göran Holmström
Politiskt sakkunnig
08-405 10 00
070-515 57 60

Amanda Rafter
Pressassistent
08-405 33 71
070-320 38 78