Statistiska centralbyrån, SCB

Kraftig förbättring av kommunernas ekonomi

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 09:40 CET

Sveriges kommuner får allt bättre ekonomi. År 2005 redovisar de ett resultat på +8,5 miljarder kronor. Det är en förbättring med 6,1 miljarder jämfört med året innan. (Det sammanlagda resultatet är före extraordinära poster).

Intäkterna ökade mer än kostnaderna
Verksamhetens kostnader i löpande priser ökade med 13,4 miljarder kronor från 2004 och uppgår år 2005 till 411,5 miljarder kronor. Detta är en ökning med 3 procent.
Intäkterna från kommunernas verksamheter är 96,8 miljarder kronor, en ökning med 1,7 miljarder kronor (drygt 2 procent) från 2004. Dessa intäkter finansierar 23 procent av kostnaderna.
Summan av kommunernas skatteintäkter uppgick till 285,3 miljarder kronor 2005. Detta är en ökning med 8,3 miljarder från året före. Liksom tidigare år utgör skatteintäkterna två tredjedelar av kommunernas sammanlagda intäkter.
År 2005 är de totala intäkterna från utjämningssystem och generella statliga bidrag 48,3 miljarder kronor, en ökning med 9,6 miljarder kronor från 2004.

Resultaträkning för kommuner 2003 - 2005, miljarder kronor, löpande priser
Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____162639.asp

95 procent av kommunerna har ett positivt resultat
År 2005 redovisar 95 procent av kommunerna ett överskott före extraordinära poster. Detta är en markant förändring mot de senaste fyra åren, då andelen kommuner med överskott legat mellan 61 och 68 procent. Andelen kommuner som har ett positivt resultat på över 500 kronor/invånare har nästan fördubblats från 36 procent år 2004 till 69 procent år 2005.
Tre procent av kommunerna har ett underskott som är större än 500 kronor/invånare. Även detta är bättre än år 2004 då 20 procent av kommunerna låg på motsvarande underskott.
Drygt fyra av tio kommuner har haft ett överskott de tre senaste åren. Fem kommuner har redovisat underskott dessa år. Hela 85 procent av kommunerna har förbättrat sitt resultat före extraordinära poster jämfört med 2004.
Kommunernas skulder ökade även år 2005
Summan av kommunernas skulder och avsättningar är 231 miljarder kronor, en ökning med 14 miljarder kronor. Den största ökningen, 9,2 miljarder (9 procent), avser de långfristiga skulderna som vid utgången av 2005 är 112,9 miljarder kronor.
Soliditeten, förhållandet mellan eget kapital och tillgångar, som är ett uttryck för kommunernas betalningsförmåga på lång sikt, är 53 procent 2005. Den sammanlagda soliditeten för kommunerna har de senaste tre åren i princip varit konstant.

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna är fortfarande preliminära och kan komma att ändras främst på kommunnivå när kommunerna har kommit längre i sitt bokslutsarbete. Alla kommuner finns med.

Extraordinära poster är intäkter och kostnader från verksamheter som inte kan räknas till kommunernas ordinarie. Hit räknas t.ex. försäljning av aktier och andra anläggningstillgångar och på kostnadssidan extraordinära nedskrivningar av tillgångar.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i OE 24 SM 0601 Kommunernas resultat 2005.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Klicka här för att se uppgifter på kommunnivå.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras under september månad 2006.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för Offentlig ekonomi
701 89 Örebro
Fax 019 - 17 63 05
Förfrågningar
Alf Pettersson
Tfn 019 - 17 63 32
E-post offentlig.ekonomi@scb.se
Elisabeth Siegrist
Tfn 019 - 17 63 09
E-post offentlig.ekonomi@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.