Almega

Kraftig kostnadsökning i tjänstesektorn ger ökad inflation och högre räntor

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 10:42 CEST

Höga löneökningar i kombination med en väsentlig neddragning av produktivitetstillväxten bäddar för kraftig kostnadsökning i tjänstesektorn, vilket leder till ökad inflation och högre räntor. Det visar augusti månads konjunkturanalys från Almega.

De stigande kostnaderna betyder att inflationen i tjänstesektorn kommer att skjuta fart. Detta styrks också av "prisindikatorn" i Almegas tjänsteindikator som under de senaste kvartalen visar på en snabbt ökande andel företag som planerar att höja priserna. Den högre tjänsteprisinflationen kommer att bidra till att det allmänna inflationstrycket i ekonomin stiger och därmed till att Riksbankens räntehöjningsbana måste lyftas.
- För de tjänsteföretag som verkar under internationell konkurrens innebär de stigande kostnaderna ökade svårigheter att försvara sina marknadsandelar och göra nya inbrytningar, säger Owe Danemar, Almegas chefsekonom.

Höga löneavtal och låg produktivitet 2006-2009
Årets avtalsrörelse innebär en betydande kostnadsökning för tjänsteföretagen. Under den förgående avtalsperioden ökade lönerna med i genomsnitt 3,2 procent per år. För de kommande tre åren beräknas motsvarande kostnad till 4,7 procent. Uttryckt i nationalräkenskapstermer, som är ett bredare mått på lönen än konjunkturstatistiken, och inklusive arbetsgivaravgifter blir den årliga kostnadsökningen 5,3 procent. Exkluderas den tillfälliga pensionspremierabatten, som infördes 2006 och successivt slopas 2007 och 2008, reduceras timkostnadsökningen till 4,7 procent per år.

Någon större kostnadsreduktion genom en högre produktivitetstillväxt är inte heller att vänta. Visserligen bedöms produktiviteten öka främst som följd av en påtaglig uppgång i tjänsteföretagens investeringar, vilket bör ge en ny produktionskapacitet och en högre produktivitetspotential. Å andra sidan är bristen på arbetskraft redan idag ett problem för många företag. Detta gäller inte minst bristen på kvalificerad och "högproduktiv" personal.

Eftersom produktionen även i fortsättningen till stor del kommer att drivas av en ökande volym av antalet arbetade timmar kommer också bristtalen att öka. Det blir allt svårare att hitta rätt bemanning, vilket hämmar såväl produktionen som produktiviteten.

En tredje faktor som bidrar till en svagare produktivitetstillväxt i tjänstesektorn är att produktionen i mer lågproduktiva branscher kommer att stimuleras av regeringens skattelättnader och avgiftssänkningar.

Låg produktivitetstillväxt
Almega räknar därför med en generellt låg produktivitetstillväxt under de kommande åren. I år förutses produktiviteten i tjänstesektorn öka med endast 0,4 procent, vilket delvis är en konsekvens av den fallande produktiviteten enligt nationalräkenskapernas statistik för första halvåret. För 2008 och 2009 bedöms produktivtillväxten till cirka 1,5 procent per år. Jämfört med utvecklingen under den föregående treårsperioden är detta en halvering av ökningstakten.

Kraftigt omslag i ökningstakten för lönekostnaden per producerad enhet Lönekostnaden per producerad enhet beräknas öka med i genomsnitt 3,6 procent per år under perioden 2006-2009, vilket kan jämföras med motsvarande kostnadsökning på 0,6 procent för perioden 2003-2006. Den trendmässiga ökningstakten (1993-2006) uppgår till cirka 2 procent per år.

Trots allt en hyfsad tillväxt
Under förutsättning att den finansiella oron med rötter i den amerikanska bolånemarknaden inte eskalerar kommer ändå den svenska ekonomin växa i god takt under andra halvåret i år och 2008. Enligt Almegas prognos kommer BNP att öka med 3,4 procent i år och 2,8 procent nästa år. Preliminära kalkyler tyder på att avmattningen fortsätter 2009. I fjol ökade BNP med 4,5 procent.

Förändringen av tyngdpunkten i efterfrågan - från export till hemmamarknad - är positivt för tjänstesektorn. Den ekonomiska politiken med avgifts- och skatteminskningar i vissa branscher gynnar också tjänsteproduktionen. Almega ser därför en fortsatt snabbare uppgång i tjänstesektorn än i hela ekonomin, 4,5 procent i år och 3,5 procent 2008.

Detta är dock en klar dämpning jämfört produktionsökningen på nära 6 procent i fjol. En försvagad internationell marknadstillväxt, utbudsproblem som har att göra med svårigheter att hitta kompetent arbetskraft, höga kostnader och stigande räntor är de huvudsakliga förklaringarna till den dämpade produktionsutvecklingen.

För mer information:
http://www.almega.se/press

Owe Danemar
chefekonom
tel. 08-762 69 16
mobil. 070-345 69 16

Anders Broberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation med cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Den privata tjänstesektorn står för drygt 40 procent av sysselsättningen i Sverige och sysselsättningsandelen har ökat från drygt 30 till över 40 procent mellan 1991 och 2004. Den privata tjänstesektorn svarar för knappt två tredjedelar av produktionen i näringslivet och närmare 45 procent av BNP.