Statistiska centralbyrån, SCB

Kraftig minskning av de med sociala ersättningar och bidrag

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 09:34 CEST

För grafer vänligen se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____245864.asp

För tredje året i rad minskade antalet helårspersoner som försörjs med sociala ersättningar och bidrag. År 2007 var denna grupp 903 928 helårspersoner. Detta är en minskning med knappt 12 procent jämfört med år 2006. Minskningar skedde inom samtliga ersättningsformer, men var störst för arbetslösa och de i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

SCB redovisar årligen statistik över antalet helårspersoner i åldrarna 20-64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd.

Varje ersättningssystem mäts i helårspersoner, så kallade helårsekvivalenter. Detta för att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.

Graf: Utvecklingen av antal helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 som försörjs med sociala ersättningar och bidrag¹, 1990-2007


1) Sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

Antalet helårsekvivalenter som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag steg kraftigt under början av 1990-talet. Antalet steg med nästan 60 procent mellan åren 1990 och 1994. Därefter har antalet stadigt minskat med undantag för åren 2001-2004 då antalet åter steg. Trots nedgången under de senaste åren är antalet år 2007 fortfarande på en högre nivå än i början av 1990-talet.

I diagrammet nedan kan man se att ersättningen för arbetslöshet och arbetsmarknadsåtgärder har haft mycket stor påverkan på variationen av antalet helårsekvivalenter. Sjuk- och aktivitetsersättning har stigit svagt under hela perioden bortsett från år 2007 då antalet minskade något. Efter år 1997 började antalet helårsekvivalenter med ekonomiskt bistånd att minska efter att ha haft en stigande trend tidigare. Åren 2004 och 2005 bröts dock den nedåtgående trenden och antalet med ekonomiskt bistånd ökade något. Sjukpenningen har haft ungefär motsatt mönster och började stiga efter 1997. År 2003 började dock sjukpenningen att minska, samtidigt började antalet med sjuk- och aktivitetsersättning att stiga.

Graf: Antal helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 fördelat på de olika ersättningssystemen 2007

 

Det totala antalet helårsekvivalenter minskade år 2007 med 118 241 till 903 928, vilket motsvarar en minskning med knappt 12 procent från år 2006. Det är första gången sedan 1992 som antalet understiger en miljon.Minskningen skedde inom samtliga ersättningsformer, men var kraftigast inom arbetsmarknadsåtgärder, -35 procent, arbetslöshet, -24 procent och sjukpenning, -12 procent.

Helårsekvivalenternas andel av den arbetsföra befolkningen var 14,8 procent år 1990. År 1994 var andelen som högst med 22,7 procent. År 2007 var andelen helårsekvivalenter av befolkningen i arbetsför ålder 16,8 procent, vilket var 2,3 procentenheter lägre än året innan. Det är endast 1990 och 1991 som denna andel varit lägre.

Andelen helårsekvivalenter som försörjs med sociala ersättningar och bidrag fördelar sig inte lika över hela riket. Av den arbetsföra befolkningen är andelen som lägst i Stockholms län på 13,4 procent och som högst i Gävleborgs och Norrbottens län på 21,2 procent. Mellan 2006 och 2007 har antalet helårsekvivalenter minskat i samtliga län men olika mycket. Antalet har minskat som mest i Västmanlands län, -15,0 procent, och som minst i Uppsala län, -6,5 procent.

För alla ersättningsformerna utom ekonomiskt bistånd finns det uppgifter om antalet helårsekvivalenter även för första halvåret 2008. Under det halvåret fortsätter antalet helårsekvialenter med sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning långsamt att minska medan arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder ligger på en relativt konstant nivå.

 

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB
Enheten för ekonomiska mikrosimuleringar
701 89 Örebro

Förfrågningar
Annica Wallerå
Tfn 019-17 62 38
E-post annica.wallera@scb.se

Anna Wetterling
Tfn 019-17 65 14
E-post anna.wetterling@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.