Statistiska centralbyrån, SCB

Kraftig ökning av hushållssparandet

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 09:49 CEST

Hushållens finansiella sparande ökade med 69 miljarder kronor under andra kvartalet i år. Trots det minskade den finansiella förmögenheten med 27 miljarder kronor, främst på grund av en negativ börsutveckling. Det höga finansiella sparandet berodde till stor del på hushållens bankinlåning som ökade med 50 miljarder samtidigt som låneökningen fortsatte vara dämpad.

Det finansiella sparandet på 69 miljarder kronor under andra kvartalet var, i ett historiskt perspektiv, rekordhögt. Det finansiella sparandet räknas fram genom att ta transaktionerna i finansiella tillgångar minus transaktionerna i skulder. Transaktionerna i tillgångar ökade med 101 miljarder kronor medan transaktionerna i skulder ökade med 32 miljarder. På tillgångssidan beror ökningen framförallt på en kraftig bankinlåning. En mindre faktor var hushållens nettoköp av fondandelar för 5 miljarder. På skuldsidan var låneökningen svagare än vad den normalt brukar vara ett andra kvartal. Låneökningen har också trendmässigt avtagit de senaste åren. Trots att det finansiella sparandet ökade kraftigt under kvartalet minskade hushållens finansiella förmögenhet med 27 miljarder. Stockholmsbörsen sjönk med 6,5 procent under perioden och då hushållens tillgångar till stor del utgörs av direkt och indirekt ägande i aktier får börsnedgången en stor påverkan på den finansiella förmögenheten.

Hushållens finansiella sparande, transaktioner, Mdkr

Hög bankinlåning

Historiskt har hushållens tillgångar på bankkonton ökat mer andra kvartalet än årets övriga kvartal. Det kan förklaras av att aktieutdelningar och utbetalning av skatteåterbäringen framförallt sker då. Även om hänsyn tas till dessa faktorer var bankinlåningen ovanligt hög under andra kvartalet i år och ökade med 50 miljarder kronor. Hushållens totala tillgångar på bankkonton uppgick under slutet av andra kvartalet till 1 189 miljarder kronor. Mot bakgrund av den ökade oron i den europeiska ekonomin sökte hushållen säkrare placeringar.

Bankinlåning, transaktioner, Mdkr  

Definitioner och förklaringar

  • Finansräkenskaperna syftar till att ge information om finansiella tillgångar och skulder samt förändringar i sparande och förmögenhet för olika samhällssektorer. Finansräkenskapernas finansiella sparande beräknas som skillnaden mellan transaktioner i finansiella tillgångar och transaktioner i skulder. I de icke-finansiella nationalräkenskaperna beräknas finansiellt sparande som skillnaden mellan intäkter och kostnader. Finansräkenskaperna och de icke-finansiella nationalräkenskaperna bygger på olika källor, vilket ger upphov till skillnader.
  • Hushållssektorns finansiella sparande och förmögenhet skiljer sig åt mellan Finansräkenskaperna och SCB:s Sparbarometer. I Finansräkenskaperna ingår även periodiseringar av skatter och sociala avgifter. Dessutom redovisas Finansräkenskapernas uppgifter inklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO).
  • I samband med publiceringen av finansräkenskaperna andra kvartalet 2011 reviderades hushållens innehav i utländska fondandelar i samband med byte av statistikkälla. Revideringarna avser perioden 2006 och framåt. Det medför ett tidseriebrott i hushållens utländska fondandelar mellan 2005 och 2006.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.
Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35
Producent

SCB, Nationalräkenskaper
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 942 96

Förfrågningar

Stefan Wilkeståhl
Tfn 08-506 940 43
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Johan Wikström
Tfn 08-506 943 86
E-post fornamn.efternamn@scb.se