Miljödepartementet

Kraftig satsning på klimat och hav i budgeten för miljön

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 10:49 CEST

Regeringen förstärker budgeten för miljö. Särskilt prioriteras klimat och hav, men medel anslås även för satsningar för den framtida skötsel av rovdjur, tillämpningen av strandskyddet och regelförenklingar. Dessutom görs omfattande klimatsatsningar inom andra utgiftsområden i budgetpropositionen.

- Aldrig tidigare har en regering satsat så mycket på miljön. Vi i Sverige ska göra allt vi kan för att rädda klimatet och bli ett föregångsland i att köra de fordon och bo på det sätt som klimatet kräver. Budgeten lägger också grunden för ett fortsatt arbete med hög ambition och för kraftfulla åtgärder för att förbättra havsmiljön, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Med höstens budgetproposition har regeringen ökat det totala anslaget för utgiftsområde 20, Allmän miljö- och naturvård, med nära 800 miljoner kronor jämfört med utfallet 2006, till över 5 miljarder kronor per år för 2009-2011.

I budgeten lägger regeringen fram ett brett åtgärdspaket inom klimat- och energiområdet på 3 miljarder kronor och en riktad satsning på klimatbistånd som omfattar 4 miljarder. Regeringen höjer ambitionen rejält för satsningen på internationella klimatinvesteringar. Anslaget tillförs 670 miljoner kronor för perioden 2009-2011.

- Sverige ska göra allt vi kan för att rädda världens klimat, men vi kan inte rädda världens klimat i Sverige. Regeringens satsning här hemma och på investeringar i miljöteknik i utvecklingsländer visar Sveriges ambition att få med världens länder på en ny klimatöverenskommelse 2009. Internationella klimatinvesteringar ger stora utsläppsminskningar för pengarna. De 670 miljoner som nu avsätts motsvarar satsningar på utsläppsminskningar på 6 - 7 miljarder kronor i Sverige, säger Andreas Carlgren.

I december 2008 kommer regeringen med sin klimat- och energiproposition. Där presenteras ett nationellt mål för utsläppsminskningar, liksom riktlinjer för förändringar av miljö- och energiskatter som bidrar till att uppfylla Sveriges del av EU:s klimat- och energipolitiska mål. Miljöbilspremiens upphörande under 2009 aktualiserar frågan om skatteändringar för att öka miljöstyrningen.

Redan nu görs omfattande satsningar på åtgärder för att anpassa Sverige till ett förändrat klimat. Regeringen avsätter 584 miljoner kronor för perioden 2009-2011. Satsningen innebär bland annat medel till att förbättra kunskapsunderlaget om ras- och skredrisker, förbättringar av den nationella höjddatabasen och till att länsstyrelserna kan få en samordnande roll i det regionala anpassningsarbetet.

Regeringen har initierat en kraftfull satsning på vår havsmiljö för att förbättra miljöerna i Östersjön och Västerhavet. Nu tas nästa steg i satsningen. Det särskilda anslaget för havsmiljö tillförs 655 miljoner kronor under perioden 2009-2011. Med denna budget satsar regeringen därmed totalt en dryg miljard under mandatperioden för en kraftfull havspolitisk agenda.

- Havsmiljöfrågorna kräver ett aktivt och brett engagemang såväl i Sverige som internationellt. Huvuddelen av insatserna för havet måste göras på land. Vi satsar både på mer långsiktiga åtgärder mot utsläppen och på åtgärder som kan ge snabba resultat för våra hav, säger Andreas Carlgren.

Regeringens ambition är att stärka det tvärsektoriella arbetet med havsfrågor. En sammanhållen havspolitisk proposition kommer att lämnas till riksdagen i början av 2009.

Miljö blir ett av tre huvudområden i regeringens forskningssatsning för de kommande åren. I miljöbudgeten avsätts 185 miljoner kronor till miljöforskning för åren 2009-2011. Regeringen ser en förstärkt forskning kring resurssnåla produktionslösningar, transportsystem och förnybara material som avgörande för att kunna anta miljöutmaningar och ge möjligheter till tillväxt, sysselsättning och export. Havsmiljöforskningen får också ökade anslag då ytterligare 10 miljoner kronor per år avsätts till det nyss inrättade Havsmiljöinstitutet.

Biologisk mångfald är en hörnsten i regeringens miljöpolitik och utgör den största enskilda anslagsposten på miljösidan i budgeten. Det totala anslaget för perioden 2009-2011 är drygt 5,5 miljarder kronor. Tidigare har riksdagens arealmål för levande skogar om formellt skydd av värdefull skog till år 2010 har tidigare inte bedömts vara möjligt att nå.

- Den tidigare regeringen och dess stödpartier lämnade helt otillräckliga regler, metoder och arbetssätt för skydd av skog efter sig. Med anledning av det nyss träffade avtalet med Sveaskog gällande avsättning av mark, genom att vidareutveckla arbetet med att skapa nya metoder och instrument och genom andra stora markägares avsättningar till skydd, gör regeringen bedömningen att miljömålet om det formella skyddet av skog kommer att kunna nås till år 2010. Vi är nu på väg att åstadkomma det skydd av värdefull natur för kommande generationer som tidigare politik inte hade gjort möjligt, säger Andreas Carlgren.

Regeringen avser att utveckla strandskyddet för att ge ett tydligare skydd i de områden där ett starkt tryck på exploatering finns, samtidigt som större grad av lokal och regional anpassning ska kunna ske. Miljödepartementet har presenterat ett förslag till ett nytt ändamålsenligt strandskydd, Ds 2008:21, och regeringen ska senare i höst komma med en proposition. För att förbättra tillämpningen av den framtida lagstiftningen för strandskyddet i kommuner och län tillförs 27,7 miljoner kronor för åren 2009-2011.

Regeringen vill förbättra och förenkla såväl regelverk som tillämpning av reglerna för plan- och bygglagstiftningen. Boverket tillförs 5 miljoner kronor per år från och med 2009 för att utveckla en förbättrad tillämpning av PBL. Den totala satsningen är 35 miljoner kronor per år från och med 2009.
Under 2009 kommer regeringen att lägga fram ett förslag till riksdagen om den framtida rovdjursskötseln. Med budgeten aviserar regeringen en satsning på 27 miljoner för åren 2009-2011 till kompetenshöjande åtgärder inom länsstyrelserna.


Kontakt:
Mattias Johansson
Pressekreterare
08-405 22 69
070-950 22 45

Karin Rappsjö
Emanuelli
Politiskt sakkunnig
08-405 24 14


Marie Glanell
Kansliråd
08-405 22 87
-------------------------
Läs mer
-------------------------
Faktablad: Klimat, hav och forskning prioriteras i miljöbudgeten (http://www.regeringen.se/sb/d/10943/a/111765)
Faktablad: En miljard till havsmiljön (http://www.regeringen.se/sb/d/10943/a/111771)
Faktablad: Klimat- och energisatsningar (http://www.regeringen.se/sb/d/10943/a/111733)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Läs: Budgetpropositionen för 2009 (http://www.regeringen.se/sb/d/10942/a/111679)