Näringsdepartementet

Kraftiga satsningar på infrastruktur

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 11:09 CEST

Närtidssatsning

I denna budgetproposition föreslås en närtidssatsning på infrastruktur för åren 2009 och 2010, för vilken 7,6 miljarder kronor avsätts. Närtidssatsningen innebär att utgångsläget för de nya planerna förbättras betydligt genom att tempot i genomförandet av nuvarande planer ökar. Med närtidssatsningen säkerställs att angelägna projekt kan genomföras i ett snabbare, mer rationellt tempo och att prioriterade projekt kan tidigareläggas i hela landet.

Till järnvägar avsätts 1 140 000 000 kronor 2009 och 1 620 00 000 kronor 2010

Till vägar avsätts 2 660 000 000 kronor 2009 och 2 180 000 000 kronor 2010.

På järnvägssidan kan bl.a. angelägna kapacitetshöjande åtgärder i Bergslagen, norra Sverige och längs den södra delen av Norrlandskusten komma till stånd. Detta är särskilt viktigt för att förbättra förutsättningarna för godstrafiken på järnväg. Vidare kommer regeringen att fortsätta förbättra förutsättningarna för järnvägstrafiken i storstadsregionerna. Den kraftigt ökade persontrafiken på järnväg i storstäderna har inneburit stora påfrestningar på järnvägssystemet, vilket lett till ökade störningar och försämrad punktlighet för resenärerna. Medel har tidigare tillförts Stockholm och Mälardalen för detta ändamål och 2009 och 2010 kommer Göteborgsregionen och Skåne att bli föremål för särskilda kraftsamlingar med utökade medel till såväl investeringar som drift och underhåll. Bland de åtgärder som kan genomföras närmare i tid och i högre takt finns också den handikappanpassning av järnvägsstationer som ingår i den nationella banhållningsplanen.

På vägsidan innebär närtidssatsningen att viktiga investeringar för att förbättra de stora transportstråken i landet kommer att kunna påbörjas 2009 och 2010. Det handlar bl.a. om att minska genomfartstrafiken i Umeå, Sundsvall, Motala m.fl. tätorter genom att bygga nya förbifartsleder, att anlägga bättre vägförbindelser till de viktiga hamnarna i Göteborg och Trelleborg, att bygga ut E 18-infarten mot Stockholm samt att investera på E 22 i Skåne och Blekinge. Regeringen avsätter också pengar för att påbörja projektering av Ny Älvförbindelse i Göteborg och för att förbättra vägstandarden mellan Stockholm och Göteborg genom att tidigarelägga ombyggnaden av fyrfältsväg på Rv 40 av sträckan Rångedala-Hester. För vissa av dessa investeringar finns överenskommelser med andra aktörer om medfinansiering. Även mindre åtgärder såsom miljöförbättringar, tjälsäkring och mitträcken inryms i närtidssatsningen. Nödvändiga investeringar för att öka tillgängligheten på det enskilda vägnätet kommer att möjliggöras. En god tillgänglighet i det finmaskiga vägnätet är en viktig del i regeringens strategiska arbete för att stärka landsbygdens utvecklingskraft.

Anslagshöjning 2011

För 2011 beräknar regeringen att anslagen inom infrastrukturområdet ökas 3 850 miljoner kronor i förhållande till beräkningarna i 2008 års ekonomiska vårproposition. Den exakta fördelningen mellan anslagen kommer att avgöras efter att åtgärdsplaneringen för perioden 2010-2021 är slutförd vid årsskiftet 2009/2010.

Färdigställande av Ådalsbanan

Upprustningen av Ådalsbanan mellan Sundsvall och Nyland pågår för närvarande och har en nära koppling till färdigställandet av Botniabanan. Projekt Ådalsbanan har drabbats av kostnadsfördyringar och riskerar att försenas. Regeringen anser att det är av stor vikt att Ådalsbanan färdigställs i nära anslutning till att Botniabanan blir färdig.
För byggandet av Ådalsbanan föreslår därför Regeringen att 173 miljoner kronor tillförs Banverket årligen fr.o.m. 2008 tills Ådalsbanan är klar (2012).

Regeringen kompenserar Rikstrafiken för höga oljepriser

Det höga världsmarknadspriset på olja har gjort att Rikstrafikens utgifter för färjetrafiken till Gotland har ökat dramatiskt. För att undvika att Rikstrafiken tvingas avstå från att annan angelägen trafik ökar regeringen anslaget för trafikavtal engångsvis med sammanlagt 122 miljoner kronor 2008 och 2009.

Tillgänglig och robust elektronisk kommunikation

IT och elektronisk kommunikation blir alltmer betydelsefullt för hur samhället utvecklas. Tillgängliga och robusta elektroniska kommunikationer med hög överföringskapacitet är i dag grundläggande förutsättningar för hållbar tillväxt, sysselsättning, företagande, en effektiv förvaltning och för att förenkla vardagen för medborgare och företag. Väl fungerande elektronisk kommunikation är också av stor betydelse för landsbygdens tillväxt.

Arbetet för att åstadkomma tillgängliga elektroniska kommunikationsnät, både trådlösa och trådbundna, ska i första hand ske i marknadens regi och det är därför viktigt att statens insatser inte hämmar marknadens investeringsvilja. En robust och tillgänglig elektronisk kommunikation bör åstadkommas på olika sätt i samverkan mellan marknad och offentliga aktörer. I Sverige saknar ett trettiotal personer i dagsläget telefonimöjligheter. Regeringen satsar därför 5 miljoner kronor år 2009 för att de som nu saknar telefoni ska få tillgång till detta.

Från och med i år finns det ett anslag för samförläggning av IT-infrastruktur och kanalisation samtidigt som annan infrastruktur byggs eller rustas upp sedan 2008. Anslaget omfattar 75 miljoner kronor per år under en treårsperiod. Regeringen föreslår att anslaget tillförs ytterligare 20 miljoner kronor 2010 och framåt.

Kenneth Hultgren
Pressekreterare hos Åsa Torstensson
08-405 48 17
070-593 08 77