Yield AB

KRAFTIGT ÖVERTECKNAD NYEMISSION I ARCHELON MINERAL AB

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 13:25 CET

Den nyligen avslutade nyemissionen i Archelon Mineral AB blev kraftigt övertecknad. Sista teckningsdag var måndagen den 20 november 2006. Totalt nyemitterades ca 13,8 miljoner aktier. Archelon tillförs därmed ca 18 Mkr, fördelat på drygt 2 000 nytillkomna aktieägare. Archelon var före emissionen ett helägt dotterbolag till Yield.

I och med det stora intresset togs även erbjudandet om övertilldelning i anspråk, där Yield förbundit sig att avyttra ca 1,5 miljoner befintliga aktier i Archelon. Efter den genomförda nyemissionen samt utnyttjandet av övertilldelningen äger Yield ca 48 procent av aktierna i Archelon.

Archelon-aktien planeras att upptagas till handel på Göteborgs OTC-lista den 18 december 2006. Föreslagen handelskod: Arch OTCB.

Samtliga som tecknade sig för erbjudandet tilldelas även vederlagsfritt aktier i Kilsta Metall AB motsvarande 7 procent av aktiekapitalet. Kilsta Metall får därmed ca 2 000 nya aktieägare. Aktierna beräknas distribueras till de nya aktieägarna under första kvartalet 2007. Bolaget planerar en listning av aktien under andra halvåret 2007.

Archelon har som affärsidé att identifiera, förädla och skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt. Bolaget innehar undersökningstillstånd i Sverige avseende bas- och ädelmetaller samt diamant. Archelon har även ett helägt dotterbolag i Serbien som planerar att ur alluviala fyndigheter utvinna tennmineralet kassiterit. Därutöver finns hel- och delägda intressen i projekt inom metallåtervinning.

Göteborg den 22 november 2006

Yield AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information kontakta:
Patric Perenius, tf verkställande direktör i Yield AB, tel 0709 688806 eller
Tore Hallberg, verkställande direktör i Archelon Mineral AB, tel 031 131190.


Yield AB (publ) har som primär affärsidé att bistå med tjänster och ägarspridning i bolag som vill få sin aktie listad på handelsplats för aktier. Yield-aktien handlas på Göteborgs OTC-lista under kortnamnet Yild OTCB. Yield har ca 3 700 aktieägare.