Statistiska centralbyrån, SCB

Kraftigt växande fondförmögenhet

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 10:08 CEST

Det sammanlagda värdet för fonder registrerade i Sverige ökade ordentligt under andra kvartalet 2003 till 636 miljarder kronor, jämfört med 567 miljarder tre månader tidigare. Även nettosparandet var högt: drygt 17 miljarder, vilket är 7 miljarder mer än motsvarande kvartal 2002.

Av det totala sparandet på 17,3 miljarder kronor sparades 9,6 miljarder i aktiefonder, 1,5 miljarder i räntefonder och 6,2 miljarder i andra fonder.

Ökad fondförmögenhet och högt sparande
Det sammanlagda värdet för fonder registrerade i Sverige ökade under andra kvartalet i linje med den allmänna börsuppgången från 567 till 636 miljarder. Sammantaget med nettoköpen på 17 miljarder var den genomsnittliga värdeökningen 9,2 procent, vilket är något sämre än om fonderna hade varit viktade enligt generalindex. Under samma period steg Affärsvärldens generalindex med 16,1 procent.

Hushållen sparar åter i aktiefonder
Hushållen nettoköpte direktägda fonder för 2,1 miljarder kronor andra kvartalet. Den största delen av nettoköpen var i aktiefonder, 1,6 miljarder, vilket är den största insättningen i aktiefonder under ett enskilt kvartal de senaste fyra åren. Även sparandet i räntefonder var högt 0,5 miljard medan inbetalningarna i stort sett motsvarade utbetalningarna i andra fonder än aktie- och räntefonder.

Hushållens direktägda fondförmögenhet ökade andra kvartalet 2003 från 216 till 243 miljarder. Detta motsvarar en genomsnittlig värdeökning på 11,4 procent, då nettoköpen var 2,1 miljarder. Utöver detta har hushållen placeringar i fonder som är registrerade utomlands och som därmed inte ingår i denna statistik.

Relativt högt sparande i fondförsäkring
Sparandet i fondförsäkring, s.k. unit linked, uppgick till 6,8 miljarder under andra kvartalet 2003, vilket är en ökning jämfört med kvartalet innan då 4,6 miljarder sparades. Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade livförsäkringsanknutna fonder ökade med 21 miljarder under kvartalet och uppgick till 153 miljarder vid utgången av andra kvartalet 2003.

Ökad andel aktier av placeringstillgångarna
De aktiva fonderna ökade med fem stycken under kvartalet och uppgick till 579 vid utgången av andra kvartalet 2003. Andelen aktier av placeringstillgångarna ökade med 3 procentenheter till 61 procent vid utgången av andra kvartalet 2003. Andelen räntebärande papper minskade i motsvarande grad och uppgick till 32 procent, medan andelen likvida medel var oförändrad på 6 procent.

Mer information:
* Statistiska meddelanden (FM 37 SM 0303)
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se.

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via www.scb.se.

* Statistikprodukt
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera.

Nästa publiceringstillfälle:
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2003-11-13 kl 10.00.

För tabell, se bifogad fil