Socialdepartementet

Krafttag på bred front för att öka tillgängligheten

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 11:33 CEST

Bristande tillgänglighet är ett avgörande hinder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället som andra. Arbetet med att riva hinder för tillgänglighet är högprioriterat. Regeringen har därför i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en strategi för hur målen för tillgänglighet ska nås fram till år 2010. Det handlar om enkelt avhjälpta hinder, en tillgänglig kollektivtrafik och en tillgänglig statsförvaltning. Strategin presenterades på en presskonferens av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson, infrastrukturminister Åsa Torstensson och Sveriges Kommuner och Landstings ordförande Anders Knape.


Riksdagen beslutade år 2000 om en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Den beskriver prioriterade åtgärder för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i samhället. När regeringen tillträdde 2006 kunde det dock konstateras att arbetet på flera områden gått alltför långsamt. Regeringen beslutade därför den 4 oktober 2007 att tillsätta en statssekreterargrupp med uppdrag att påskynda arbetet och ta fram en strategi för hur målen rörande tillgänglighet i handlingsplanen ska nås. I gruppen har ingått företrädare för Socialdepartementet, Näringsdepartementet, Miljödepartementet och Finansdepartementet. Samverkan har skett med Sveriges Kommuner och Landsting. Gruppen har letts av statssekreterare Ragnwi Marcelind på Socialdepartementet.

Insatser som Sveriges Kommuner och Landsting fokuserar på

SKL kommer att stimulera tillgänglighetsarbetet genom att främja informationsutbyte mellan kommuner samt genom att lyfta och diskutera frågan om tillgänglighet under olika aktiviteter. Man kommer i första hand att använda återkommande konferenser och utbildningar som riktar sig till politiker och tjänstemän i landets kommuner som plattform för arbetet.
I samverkan med Handisam kommer SKL att stödja och inspirera kommunernas initiativ och planer på tillgänglighetsområdet, bland annat genom nätverksträffar och det s.k. E-verktyget. Genom ett fördjupat samarbete med Boverket kommer SKL också att kunna erbjuda riktade fördjupningsutbildningar för politiker och tjänstemän som särskilt arbetar med tillgänglighetsarbetet i kommunerna.

Insatser som syftar till att påskynda arbetet med att förbättra tillgängligheten i bostäder och i närmiljön:

- Frågan om bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som en form av diskriminering utreds inom regeringskansliet och regeringen avser att snarast möjligt återkomma till riksdagen.
- En proposition kommer att överlämnas till riksdagen under våren 2009 med förslag till enklare och tydligare regler kring den fysiska planeringen, tydligare bestämmelser om enkelt avhjälpta hinder samt tydligare regler om statens ansvar i plan- och bygglagstiftningen.
- Boverket förenklar bestämmelserna i sina föreskrifter och allmänna råd som handlar om ljudmiljö, belysning, fast inredning, kontrast och varningsmarkering samt skyltning.
- Länsstyrelserna ska i en gemensam rapport senast den 15 oktober 2009 redovisa till regeringen de insatser som genomförts av länsstyrelsen och av andra regionala aktörer för att göra länet tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.
- Äldreboendedelegationen ska bland annat presentera förslag för att identifiera hinder i regelsystemet som gör det svårare att utveckla bostäder och boende anpassade för den åldrande befolkningens behov. Delegationen lämnar sitt slutbetänkande senast den 31 december 2008.

Insatser som syftar till att driva på tillgänglighetsarbetet genom förbättrad information och ökade kunskaper:

- Preciserade byggregler för tillgänglighet har införts från och med den 1 juli 2008.
- Boverket intensifierar sina informationsinsatser under hösten 2008.
- Nya föreskrifter om certifiering av sakkunniga personer i tillgänglighet färdigställs under 2009.
- 12 miljoner kronor avsätts till Boverket och SKL för en gemensam uppsökande informationsverksamhet under 2009 - 2010.
- Handisam i nära samarbete med SKL redovisar senast den 31 mars 2009 hur kommuner och landsting arbetar med tillgänglighetsdatabaser och ger vid behov förslag på hur en harmonisering och samordning ska komma till stånd.
- Handisam i nära samarbete med SKL bygger upp ett system för öppna jämförelser av tillgängligheten och tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning som tas i bruk under 2009.

Åtgärder som syftar till att påskynda arbetet med att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig 2010:

- Banverket och Vägverket får i uppdrag att definiera etapp 1 av det prioriterade nätverket som bör vara användbart för alla 2010.
- Regeringen avsätter 150 miljoner kronor ytterligare under åren 2009-2010 för att påskynda arbetet med att tillgänglighetsanpassa den statliga infrastrukturen inom järnvägssystemet.
- Banverket och Vägverket kommer att få i uppdrag att definiera hur det prioriterade nätverket ska utvidgas från och med 2010. Dessutom ska myndigheterna få i uppdrag att ta fram ett uppföljningssystem som ska visa på hur svensk kollektivtrafik blir allt mer användbar för alla.
- Regeringen har för avsikt att ändra styrningen av Jernhusen AB genom att förtydliga bolagsordningen i syfte att underlätta för bolaget att göra bolagets järnvägsstationer användbara för alla.
- Stationsförvaltarna Banverket och Jernhusen AB kommer att ta fram ett system för assistans av personer med funktionsnedsättning i enlighet med en ny EG-lagstiftning. Ett utbyggt system vid järnvägsstationer ska finnas i slutet av 2009.
- Regeringen har tillsatt en utredning för att bland annat se över hur passagerarrättigheterna i kollektivtrafiken, inklusive färdtjänst och annan särskild kollektivtrafik kan stärkas i den svenska lagstiftningen.

Insatser som är särskilt viktiga för att öka myndigheternas tillgänglighet:

- För att skynda på tillgänglighetsarbetet inom de statliga myndigheterna har Handisam fått i uppdrag att i samråd med Boverket och Statens fastighetsverk redovisa öppna jämförelser av tillgänglighetsarbetet mellan de statliga myndigheterna. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2009.
- De lokala servicekontoren ska utformas så att de är tillgängliga för alla. Arbetet ska avslutas med en samlad redovisning av uppnådda resultat senast den 1 november 2009.
- Verva har tagit fram riktlinjer för tillgängliga websidor och följer löpande upp tillämpningen inom den offentliga förvaltningen.
- Uppföljningar ska göras löpande för att säkerställa att medborgarna är nöjda med e-tjänsternas utformning.
- Handisam i samarbete med Post & Telestyrelsen (PTS) kommer att få i uppdrag att analysera de olika initiativ som pågår eller planeras i Sverige på e-inkluderingsområdet och med utgångspunkt från detta förbereda svenska bidrag till kommande konferenser inom området.


Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos
Maria Larsson
070-509 50 65

Kenneth Hultgren
Pressekreterare hos
Åsa Torstensson
070-593 08 77

Iréne Tinglöv
Pressekreterare hos Sveriges Kommuner
och Landsting
070-692 44 37