Näringsdepartementet

Krav på alkolås i alla nya bilar efter 2012 utreds

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 08:46 CEST

För att hindra att onyktra förare ska komma ut i trafiken föreslår regeringen och samarbetspartierna krav på alkolås i alla nya bilar efter 2012. En utredning tillsätts för att titta på förutsättningarna att införa ett sådant krav.

Detta har regeringen idag kommit överens med samarbetspartierna Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna om och är en del av innehållet i den trafiksäkerhetsproposition som regeringen överlämnar till riksdagen på fredag.

I överenskommelsen slår man också fast att den långsiktiga inriktningen i trafiksäkerhetsarbetet enligt beslutet om nollvisionen ligger fast. Även etappmålet om att halvera antalet döda till 2007 ligger kvar. Sedan 1998 har personbilstrafiken ökat med 10 procent och trafiken med tunga fordon med drygt 20 procent. Trots detta har inte antalet omkomna ökat. Genom insatser som mitträcken, sidoområdesåtgärder och cirkulationsplatser har olyckstalen kunnat hållas på jämn nivå.

Satsningen på säkerhetshöjande väginvesteringar fortsätter därför. Inom ramen för infrastruktursatsningen fram till 2015 öronmärks 4,9 miljarder för trafiksäkerhetssatsningar, bla. för utbyggnad av mittseparerad trefilig väg.

Vägverket ges också i uppdrag att ta fram en strategi för ett nytt hastighetsgränssystem. Strategin bör innebära en sänkning av hastigheten på vissa vägar för att minska olycksrisken. På sikt bör hastighetsgränserna vara avstämda mot vägens och fordonets säkerhetsnivå vilket innebär att bättre vägutformning och säkrare fordon även kan leda till acceptans av högre hastigheter i vissa fall.

Överenskommelsen innehåller också förslag om att Systemet med Automatisk Trafiksäkerhetskontroll med kamera (ATK) ska fortsätta. Bötesbeloppen för trafikbrott ska höjas enligt förändringen av penningvärdet sedan 1992 då de senast ändrades.

Kommunerna och landstingens ansvar att vid upphandling av t.ex. skolskjutsar och kollektivtrafik ställa krav på alkolås och andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder uppmärksammas.
Regeringen tar initiativ för att påskynda statliga myndigheter att ställa krav på alkolås, bältespåminnare och annan teknisk utrustning vid upphandling och utförande av transporter.
NUTEK ges i uppdrag att utarbeta en strategi för hur nollvisionen ska kunna främja svensk näringslivsutveckling.
Eftermontering av bältespåminnare underlättas.

Olyckor på grund av hög hastighet och alkohol är vanligare bland unga förare än bland äldre. Därför införs nu en obligatorisk introduktionsutbildning för privata körkorttagare och deras handledare. Utbildningen ska fokusera på riskerna med höga hastigheter och alkohol och andra droger i trafiken.

Sverige är ett av världens trafiksäkraste länder. Ändå avlider eller invalidiseras mellan 4 och 5 procent av varje årskull av svenska befolkningen till följd av trafikolyckor. Det kan vi naturligtvis inte acceptera. I överenskommelsen riktar vi fokus mot åtgärder som kan dämpa hastigheterna, minska alkoholen i trafiken och stimulera teknikutvecklingen. Det säger Infrastrukturminister Ulrica Messing i en kommentar till överenskommelsen.

För att vi ska klara etappmålet om halverat antal döda till 2007 måste hastigheterna i trafiken sänkas, säger Karin Svensson Smith (v). Idag ser vi tydliga könsskillnader i inställningen till hastighetsgränser, bland dem som misstänks för fortkörning är t.ex. 80 procent män. Vi måste nu aktivt arbeta för att ändra attityderna, inte minst bland män, till riskerna med höga hastigheter.

Resurserna till trafikmedicinska bedömningar har minskat de senaste åren. Detta torts att det finns ett stort och ökande behov av sådana bedömningar för att garantera att körkortstagare uppfyller de medicinska kraven för att köra bil. Vägverket kommer nu att få i uppdrag att göra en analys av de resurser som finns för medicinska bedömningar, exempelvis vid trafikmedicinska centrum, avslutar Claes Roxberg (mp)

På fredag överlämnar regeringen propositionen Fortsatt arbete för en säker vägtrafik till riksdagen. I samband med det offentliggörs propositionens hela innehåll på www.regeringen.se/naring.

Kontakt
Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare
08-405 36 31
070-592 45 46

Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot (v)
070 343 95 15 Claes Roxberg
Riksdagsledamot (mp)
070 588 10 83