Naturvårdsverket

Krav på miljöbedömningar på planer och program

Pressmeddelande   •   Jul 28, 2004 14:15 CEST

Från den 21 juli gäller nya bestämmelser för miljöbedömning av planer och program. De är införda i miljöbalkens sjätte kapitel som sen tidigare handlar om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), men då omfattat enstaka projekt exempelvis byggande av vägar och industrier. De nya bestämmelserna medför att miljöbedömningar kommer att göras tidigare i beslutskedjorna och därmed kan miljöhänsyn tas innan olika låsningar skett.

- De nya reglerna är ett resultat av direktivet om bedömning av vissa planers och programs inverkan på miljön (2001/42/EG) som EU:s miljöministerråd och Europaparlamentet beslutade om sommaren 2001, säger Ebbe Adolfsson, handläggare på enheten för Hållbar samhällsutveckling. Länderna hade då tre år på sig att genomföra direktivet som syftar till att sörja för en god kvalitet på miljöhänsynen och till att integrera miljöaspekter i planer och program för att främja en hållbar utveckling, fortsätter Ebbe Adolfsson.Direktivet gäller planer och program som medför "betydande miljöpåverkan" och de flesta sektorer omfattas. Men planerna eller programmen ska upprättas och antas av myndigheter - eller utarbetas av myndigheter och antas av riksdag eller regering - samt krävas i lagar och andra författningar. Det gäller planer och program som påbörjas 21 juli i år eller senare, men även de planer och program som inte är klara före 21juli 2006.

I Sverige beslutade riksdagen om miljöbedömningarna före sommaren i enlighet med regeringens proposition 2003/04, Miljöbedömning av planer och program. Lagändringar görs bland annat i plan- och bygglagen. Regeringen arbetar med en förordning, av denna kommer det tydligare att framgå vilka planer och program det handlar om. Men de som säkert kommer att omfattas är exempelvis de länsvisa trafikutbyggnadsplanerna, kommunernas energiplaner och fysiska översiktsplaner.

Naturvårdsverket kommer under 2004 - 2005 ta fram vägledning med anledning av kraven på miljöbedömningar. Det rör sig om allmänna råd, handböcker, kurser och information på hemsidan.

- Mycket av det som nu kommer att regleras av lagar och förordning görs redan idag i Sverige. Men det blir nu en tydligare generell struktur. För vissa myndigheter och kommuner kommer det också att innebära att allmänhet och organisationer måste involveras mer i planeringsprocessen, avslutar Ebbe Adolfsson.

För många är det också nytt med kraven på att arbeta fram alternativa lösningar, krav på tydlig redovisning av beslut med motiv varför man valt det beslutade alternativet liksom uppföljningen av vad planernas och programmens genomförande innebär för miljön.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Adolfsson, handläggare på enheten för Hållbar samhällsutveckling, 08-698 13 49, 073-562 19 82, ebbe.adolfsson@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, pressansvarig, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.Med vänlig hälsning
Anneli Nivrén, pressansvarig Naturvårdsverket
Swedish Environmental Protection Agency
Tel: 08-698 13 12
Mobil: 070-206 37 27
Fax: 08-698 14 85
anneli.nivren@naturvardsverket.se