Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Krav på systematisk internkontroll hos a-kassorna – förslag från IAF

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 10:40 CET

Idag finns inget formellt krav i lag eller förordning på att arbetslöshetskassorna ska ha en systematisk internkontroll. Sådana krav finns på statliga myndigheter som hanterar mycket pengar. Arbetslöshetskassorna har myndighetsutövande uppgifter och borde därmed också omfattas av en reglering om systematisk internkontroll. Det föreslår IAF, som har haft regeringens uppdrag att granska arbetslöshetskassornas internkontroll.

Ett krav på systematisk internkontroll skulle tydliggöra ansvaret för ledning och styrning i arbetslöshetskassorna och främja arbetslöshetsförsäkringens legitimitet, likabehandling och att rätt ersättning betalas ut till rätt person och i rätt tid. I Finland omfattas arbetslöshetskassorna av en sådan lag.

IAF:s uppdrag om internkontrollen i arbetslöshetskassorna inleddes med ett seminarium den 2 april 2009 för kassaföreståndare och ordföranden i arbetslöshetskassornas styrelser om vad systematisk internkontroll är. IAF har därefter under perioden april – juni intervjuat samma personer om hur respektive arbetslöshetskassa arbetar med systematisk internkontroll. Resultaten från vårens intervjuer visar bland annat att:

  • En arbetslöshetskassa arbetar systematiskt med internkontroll.
  • 27 av 32 arbetslöshetskassor har en låg eller mycket låg grad av systematisk internkontroll.
  • Tio arbetslöshetskassor har påbörjat eller planerar att påbörja ett arbete med riskanalys.
  • Drygt 8 miljarder kronor har under det senaste året betalats ut i arbetslöshetsersättning av arbetslöshetskassor med låg eller mycket låg grad av systematisk internkontroll.
  • Avsaknaden av en systematisk riskanalys kan leda till att risker i verksamheten inte uppmärksammas vilket i sin tur ökar risken för felaktiga prioriteringar och otillräckliga motåtgärder.

Rapporten innehåller också IAF:s uppföljning av den granskning av informationssäkerheten i arbetslöshetskassornas informationssystem som genomfördes 2008. Uppföljningen visar att 21 av de 25 utvecklingsområden som IAF identifierade i granskningen 2008 ännu inte har säkerställts av alla arbetslöshetskassor. Utifrån den tidigare granskningen har arbetslöshetskassorna påbörjat ett omfattande utvecklingsarbete som fortfarande pågår.

Länk till rapportens sammanfattning

Ladda ner hela rapporten Arbetslöshetkassorna och systematisk internkontroll, pdf-fil 295 kb