Västra Götalandsregionen

Kreativt sjukhus – ett av 13 svensk-norska samarbetsprojekt

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 14:38 CEST

Musikterapi och kulturella aktiviteter som komplement till annan konventionell behandling ska prövas i ett nytt samarbetsprojekt mellan NU-sjukvården och Sykehuset Østfold i norska Fredrikstad. Integrativ medicin, som behandlingsformen kallas på fackspråk, var ett av sammanlagt 13 svensk-norska projekt som godkändes när Beslutgruppen för Interreg IIIA* på måndagen sammanträdde i Uddevalla.

Totalt fördelades 15 Mkr i EU-medel och 12 Mkr från norska staten till projekten vars sammanlagda kostnad uppgår till 62 Mkr. Övriga svensk/norska finansiärer svarar för resterande 35 Mkr.

Under en dryg tvåårsperiod kommer ”Det kreativa sjukhuset” som projekt kallas, att få 2,2 Mkr från EU och nästan lika mycket, 1,9, från norska staten för att utveckla den nya innovativa behandlingsformren. Sykehuset Østfold HF genomförde 2002 ett pilotprojekt med integrativ medicin vilket tillsammans med erfarenheterna från NU-sjukvårdens projekt ”Kultur för alla” bildar basen i den gränsöverskridande projektet.

Målsättningen med ”Det Kreativa Sjukhuset” är att ta till vara hela människan och ge sjukhusmiljön en mjukare framtoning genom kulturella aktiviteter, musikterapi och utnyttjande av sjukhusbiblioteken.

Genom att organisera kulturaktiviteter i form av exempelvis allsång och dans, konserter och utnyttja sjukhusbiblioteken för kulturella aktiviteter möjliggörs en helhetssyn (medicinsk, psykologisk, social och kulturell) som kan bidra till patientens välbefinnande. Projektet kommer att samarbeta med och utvärderas av norska Nasjonal Forskningscenter som är inriktat mot komplementär och alternativmedicin.
Beslutgruppen bedömde att projektet bland annat är innovativt, fördjupar samarbetet mellan NU-sjukvården och Sykehuset Østfold samt spänner över ett stort geografiskt område och att det därmed har stort gränsregionalt intresse.

Bärkraftigt Arbetsliv Genom Nätverk (BAGN)
Medan den svenska sjukfrånvaron är hög och har ökat drastiskt kan man i Norge genom ”inkluderat arbetsliv” redovisa minskad frånvaro. I Norge vill man nu arbeta mer målmedvetet för att tillvarata den äldre arbetskraften. Projektet ska bidra till att söka nya metoder för ett mer hållbart arbetsliv och sätta fokus på människors drivkraft och möjlighet till förändring. Det förutsätter dock en ökad samverkan mellan olika arbetsgivare och mellan arbetsgivare och sjukförsäkringssystem.

Projektet, som vänder sig till både privat och offentlig sektor, syftar till att genom nätverksbyggande skapa ett hållbart arbetsliv, se den äldre arbetskraften som en resurs och därmed förlänga den aktiva tiden i arbete samt bland annat förstärka rehabiliteringsarbetet och skapa arbetsträningsmöjligheter genom samverkan med olika arbetsgivare.

Beslutsgruppen ansåg att bland annat att projektet innehåller nyskapande och öppnar för samarbete mellan privat och offentlig sektor samt tillvaratar äldres kompetens.
Sammanlagt avsattes 863 400 kr av EU-medel och 889 900 Nkr till det treåriga projekttiden.

HÄSTKRAFT II
Att skapa möjlighet för funktionshindrade att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter inom häst- och motorsporten är målsättningen med projektet Hästkraft II. Ett antal föreningar och organisationer, bland annat Dalslands Travsällskap, Nordmarks Travsällskap, Årjängs Motorklubb samt Värmlands Ridsportsförbund och Åmåls-, Årjängs- och Bengtsfors kommuner vill, tillsammans med motsvarande norska organisationer, utveckla ett koncept för att ge funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna en meningsfull fritid. Verksamheten ska i möjligaste mån integreras med övriga fritidsaktiviteter i de berörda kommunerna i Dalsland, Värmland och Östfold. För att möjliggöra intentionerna behövs bra ledare och instruktörer samt att de anläggningar som skall nyttjas kompletteras med specifik utrustning. Målet är att inom projektperioden utbilda ledare och instruktörer samt anpassa anläggningarna och införskaffa utrustning.

Anläggningarna inom Gränslöst Samarbete är Rudskogen Motorsenter och Åmålstravets travbana. Dessutom kommer andra anläggningar i Østfold att användas. Dessa kommer att anpassas så att funktionshindrade kan få möjlighet till deltagande i aktiviteter där. Dessutom kommer utrustning inköpas för att säkerställa säkerhet och kvalitet i verksamheten.

Kompetensutveckling av ledare kommer att ske både gemensamt för häst och motor och i inriktningsspecifika specialkurser. Anställningar för funktionshindrade kommer att kunna erbjuda både inom administration och som ledare och instruktörer. Förstudie i samarbete med Karlstad universitet då det gäller vidareutbildning av medicinsk personal i hästterapi/terapiridning.

Totalt satsas drygt 1,2 Mkr av EU-medel och 900 000 från norska staten på projektet som bedömdes vara såväl innovativt som viktigt på grund av integreringen av funktionshindrade.


SVENSK-NORSK LÖSNING FÖR AVFALL OCH BIPRODUKTER (SNAB)
I såväl Sverige som Norge produceras det över en miljon ton organiskt avfall varje år och det är en siffra i stadigt stigande. Mängden biprodukter och organiskt avfall bedöms som onödigt hög och för att säkra en resursmässigt gott utnyttjande av avfallet bör biprodukterna/avfallets biologiska och ekonomiska värde utredas bättre.

SNAB-projektet syftar till att skaffa helhetskunskap om biprodukter och avfall längs hela produktionskedjan så att såväl privata som offentliga aktörer kan utarbeta strategier för att nå ett miljö- och resursmässigt optimalt utnyttjande av dessa. Dessutom syftar projektet till att öka Västra Götalands och Østfolds konkurrenskraft genom att hitta kostnadseffektiva lösningar.

Projektet, som från svensk sida drivs av Institutet för Livsmedel och Bioteknik, bedömdes vara innovativt och inom ett prioriterat område med såväl hälso- som miljömässiga inslag. Av EU-medel avsattes drygt 1,9 Mkr och norska staten bidrar med drygt 1,5 Mkr


Klicka på länken nedan för att läsa om övriga projekt som tilldelades EU-medel och om Interreg IIIA, delområde Gränslöst samarbete.
www.interreg-svergie-norge.com

*INTERREG IIIA Sverige-Norge är en del av EU’s regionalpolitiska verksamhet med avsikt att främja och utveckla samarbete över riksgränserna inom EU och mot EU’s yttre gränser. Det främsta syftet är att minska eller ta bort de hinder och problem som kan förekomma på grund av gränserna.

Inom Interreg kan man söka om stöd till samarbetsprojekt mellan svenska och norska partners inom områdena kompetens- och näringslivsutveckling, infrastruktur, miljö, hälsa eller kultur.

Det övergripande budskapet är att samarbetet ska generera ett mervärde till gränsregionen och bidra till utvecklingen på båda sidor av riksgränsen.
Beslutsgruppen består av svenska och norska ledamöter från stat, kommun och region. De är utsedda av regeringarna i de båda länderna.

Klicka här för mer information
http://www.interreg-sverige-norge.com/

Kontaktperson: Ytterligare upplysningar:
Britt-Marie Andrén Karlsson, ordförande delområde Gränslöst samarbete tel 0705-61 50 38
Bo Hamrå, sekretariatsansvarig, Västra Götalandsregionen, tel: 0521- 27 58 73 el. 0706-39 39 60 eller Anette Olofsson, projekthandläggare, Västra Götalandsregionen, tel 0521-27 58 79 el. 0708-45 62 69