Sveriges kyrkogårds- & krematorieförbund

Kremation ökar både på och utanför krematorieorterna

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2016 07:00 CEST

Under 2015 ökade antalet kremationer med 2657 till 73937, detta efter en minskning under 2014. Kremationsfrekvensen 2015 för hela riket var 81,3 procent vilket är en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med 2014. Antalet avlidna ökade med 1931 till 90907, detta efter att ha minskat under några år.

Det kan man utläsa av årets kremationsstatistik som insamlats av Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbunds, SKKF, kansli.

Av statistiken framgår även att på orter med eget krematorium ökade kremationsfrekvensen med 0,7 procentenheter till 84,6 procent. Samtidigt ökade kremationsfrekvensen hos begravningshuvudmän utan eget krematorium med 1,6 procentenheter jämfört med 2014 till 78,9 procent. Under de senaste åren har kremationsfrekvensen hos begravningshuvudmän utan eget krematorium ökat varje år, förutom 2012. Ökningen är ca 1,3 procentenheter i snitt per år under de senaste 10 åren.

Av de totalt 73937 kremationer som genomfördes 2015 utfördes 56,1 procent för huvudmän utan eget krematorium. Detta betyder att de Svenska krematorierna har fler uppdragskremationer än kremationer av egna församlings-, pastorats- eller samfällighetsbor, ett förhållande som gäller sedan 2013.

Andelen kremationer som genomfördes i krematorier med rökgasrening fortsätter att öka. Under 2015 genomfördes alla dvs 100 % av kremationerna i krematorier med komplett rökgasrening eller selenampull.

Kartan redovisar förhållandet som gällde i mars 2016. Under 2015 har inget krematorium stängt så fortfarande finns 59 krematorier i Sverige. Samtliga krematorier i landet har rökgasrening i någon form. Det stora flertalet, 44 st, har dock rökgasrening enligt pulvermetoden.

Under 2013 genomförde IVL Svenska Miljöinstitutet, på uppdrag av Naturvårdsverket, en beräkning av kvicksilverutsläppen från Svenska krematorier från 1980 och fram till och med 2012. Man kom då fram till att totala utsläppet av kvicksilver 2012 var 42 kg. Då räknade man inte in krematorier som använder selenampull. Med samma beräkningsmetod beräknades kvicksilverutsläppen 2015 vara ca 23 kg. Räknas även in krematorier som använder selenampull så beräknas det totala utsläppet av kvicksilver till ca 11 kg under 2015 eller ca 0,15 g per kremation.

Sveriges kyrkogårds- & krematorieförbund - SKKF
SKKF är ett politiskt och religiöst obundet branschförbund för begravningsverksamheten i Sverige. Förbundet arbetar med begravningsfrågor i stort, såväl jordbegravning som kremation. Detta ligger i ansvaret att vara ett modernt branschförbund. Utbildning och rådgivning är central verksamhet för förbundet.