Fonden för mänskliga rättigheter

”Kriget mot terrorismen får inte bli ett krig mot de mänskliga rättigheterna”

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 05:00 CEST

I dagarna har människorättsorganisationen Fonden för mänskliga rättigheter lanserat Sveriges första webbportal med enbart fokus på information och nyheter om mänskliga rättigheter. MRforum heter webbportalen och är bland annat ett initiativ mot bakgrunden av utvecklingen efter de senaste årens terroristattentat.

- Responsen från det internationella samfundet på dessa allvarliga attentat och efterföljande hot är ett ”krig mot terrorismen” som nu också blivit ett ”krig” mot de mänskliga rättigheterna. Svenska regeringens agerande har här inte utgjort något undantag, snarare tvärt om, säger Anita Klum, generalsekreterare för Fonden för mänskliga rättigheter.

Anita Klum anser att debatten om detta nya hot har varit tämligen begränsad och lågmäld. Hennes förhoppning är nu att MRforum kan bidra till att skruva upp ljudnivån i denna debatt.

Samtidigt ligger det en positiv utveckling bakom initiativet till den nya webbportalen. På senare år har Fonden för mänskliga rättigheter kunnat se ett tydligt ökat intresse för de mänskliga rättigheterna växa fram såväl internationellt som här i Sverige. Genom detta ökade intresse har det också växt fram ett behov av att göra information och nyheter om mänskliga rättigheter mer lättillgänglig.

- En webbportal med fokus på mänskliga rättigheter kan för allmänheten och andra erbjuda en startpunkt som fungerar som en vägvisare till dokument, organisationer, aktiviteter och debatter inom området. Samtidigt kommer denna webbportal att kunna vara en viktig plattform och en möjlighet för oss i ”MR-Sverige” – det vill säga människorättsorganisationer och andra som arbetar med frågor som knyter an till de mänskliga rättigheterna – att på ett mer samlat sätt nå ut och påverka debatten, säger Anita Klum

Glädjen över det ökade intresset grumlas dock något, för trots det ökade intresset för de mänskliga rättigheterna menar Anita Klum att det samtidigt finns ett ökat stöd hos den internationella och den svenska allmänheten för att avveckla vissa fri- och rättigheter. Hon tror här att medias endimensionella rapportering om terrorismen och dess konsekvenser är en stor del av förklaringen till denna paradox.

- Hotet mot de mänskliga rättigheterna står sig slätt mot hotet från terrorismen i dagens mediadramaturgi. Men ytterst vilar ansvaret för detta tillstånd på ansvariga regeringar och i Sverige på den svenska regeringen. Vi i MR-Sverige står inte heller utan skuld. Vår röst till försvar för rättigheterna har inte varit vare sig samlad eller tillräckligt stark, menar hon.

Anita Klum hävdar att den svenska regeringen i dag på europanivå är en av de starkaste rösterna för att avveckla ett antal mänskliga fri- och rättigheter. Justitieminister Thomas Bodströms nyligen tagna initiativ att tillsammans med Storbritanniens inrikesminister Charles Clark lägga fram det kontroversiella förslaget om regler för lagring av information om teletrafik menar hon klart och tydligt utmanade Europakonventionens artikel 8 om skydd för familjelivet. Hon påpekar också att FN:s särskilda rapportör om tortyr, Manfred Nowac, helt dömt ut migrationsminister Barbro Holmbergs initiativ till att vidareutveckla den hårt kritiserade modellen med så kallade diplomatiska garantier när människor ska utvisas till länder där tortyr förekommer.

För att motverka det här önskar Anita Klum att arbetet med information och påverkan när det gäller mänskliga rättigheter ska bli mer effektivt. Hon anser att MR-Sverige av i dag består av alltför många separata öar. Varje enskild organisation har sin egen verksamhet, sin egen hemsida och i bästa fall sitt eget nyhetsbrev. Ibland, men alltför sällan menar hon, sluter man sig samman för att gemensamt informera, skapa debatt och påverka.

- I bästa fall innebär detta för den oinvigda eller den allmänintresserade att information och kunskap om de mänskliga rättigheterna riskerar att bli fragmentarisk. I värsta fall att allmänheten riskerar att blir distanserad och ser denna information och kunskap som en angelägenhet för endast de närmast sörjande, det vill säga vi MR-Sverige. Och som jag nämnde tidigare så överspeglas hotet mot de mänskliga rättigheterna idag helt av hotet från terrorismen. Resultatet är inte bara en distanserad allmänhet, det vi ser är en medgörlig allmänhet, säger Anita Klum

Hennes förhoppning är att MR-Sverige nu börjar mobilisera sig – ”för att bilda en stark kör vid sidan av regeringens röst” – och får till en högljudd debatt som kan påverka opinionen och i förlängningen regeringen.

- Det hot som terrorismen utgör får inte äventyra den grundläggande respekten för de mänskliga rättigheterna, och vår förhoppning är att MRforum blir ett av flera nödvändiga verktyg i denna strävan, avslutar Anita Klum


Fotnot: MRforum finns på Internetadressen www.mrforum.se

(Delar eller hela artikeln är fri för publikation)