Kriminalvården

Kriminalvården förutspår miljardunderskott

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 13:31 CET

Budgetunderlag 2008: Utbyggnad av platser och personalrekrytering leder till ökade kostnader.

Kriminalvården kommer fram till 2010 att behöva en resursförstärkning på sammanlagt drygt två miljarder kronor (ackumulerat belopp). Det framgår av det budgetunderlag för 2008 som Kriminalvården nu lämnat till regeringen.
Fler klienter

Bakom behovet av ökat anslag ligger bland annat en prognos om klientutvecklingen. Kriminalvården bedömer att det fram till år 2011 behöver byggas 2 145 nya anstalts- och häktesplatser som en följd av ett ökat antal klienter i kriminalvården.

Till detta kommer ökade personalkostnader under perioden med sammanlagt 700 miljoner kronor. Beloppet omfattar såväl personalrekrytering som en planerad förändring av grundutbildningen för kriminalvårdare.

Ytterligare skäl till behovet av ökat anslag är satsningar på behandling och arbetsdrift för intagna samt nya utslussningsåtgärder i samband med införandet av ny lagstiftning.
Behöver låna mer

Kriminalvården vill också ha ett ökat tak i låneramen för att klara av fortsatta investeringar i framför allt säkerheten. Kriminalvårdens låneram är idag 570 miljoner kronor och behöver enligt budgetunderlaget bli det dubbla för år 2009.

Regeringen gav 2003 Kriminalvården i uppdrag att genom en effektivisering av verksamheten nå en budget i balans. Denna balans uppnåddes 2006.