Kriminalvården

Kriminalvården välkomnar nytt lagförslag

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 11:33 CEST

Förbättrad säkerhet och kontroll på fängelser och ökade chanser för intagna till en bättre återanpassning i samhället med ny kriminalvårdslag.

Det menar Kriminalvårdsstyrelsen, KVS, i sitt remissvar på Kriminalvårdskommitténs förslag till ny kriminalvårdslag (Framtidens kriminalvård, SOU 2005:54).

KVS skriver också i sitt svar, att kommittén underskattat de ekonomiska konsekvenserna av förslaget. Utformningen av detaljerna i förslaget bör överlämnas åt kriminalvården och den nya lagen kan tidigast träda ikraft den 1 januari 2008.

Här är fler viktiga punkter i remissvaret:

• Förmånssystem
KVS säger ja till ett förmånssystem med möjlighet att premiera skötsamma klienter och att reagera på misskötsamhet, men kräver ytterligare överväganden om hur det ska utformas. KVS understryker vikten av ett rättssäkert system som är enkelt att förstå för de intagna och som inte detaljregleras i lag.

• Sysselsättning
KVS instämmer i att man bör sträva efter att ge intagna sysselsättning motsvarande 40 timmar i veckan, men vill inte ha en låsning till ett bestämt antal timmar.

• Bättre säkerhet och kontroll
I likhet med kommittén anser KVS att det av ordnings- och säkerhetsskäl är nödvändigt att begränsa de intagnas rätt att inneha privata tillhörigheter. KVS välkomnar också andra förslag i säkerhetshöjande riktning, såsom bättre reglering av brevgranskning, besöksrum med glasruta och möjlighet att fotografera intagna.

• Fler utslussningsmöjligheter
KVS välkomnar förslaget om nya utslussningsformer, såsom utökad frigång och halvvägshus, för att åstadkomma en successiv övergång från anstalt till frihet.

• Senareläggning av villkorlig frigivning
KVS ser en fördel i förslaget att kunna senarelägga den villkorliga frigivningen, eftersom det ger en möjlighet att beakta den dömdes skötsamhet och vilja till förändring. Samtidigt framhåller KVS att motsatsen – en möjlighet att tidigarelägga den villkorliga frigivningen – förmodligen hade varit en ännu effektivare åtgärd för att påverka de intagnas skötsamhet.

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Lager, enhetschef Kriminalvårdsstyrelsen, 011-496 37 21
Merja Metell Suomalainen, pressekreterare Kriminalvårdsstyrelsen, 0768-67 37 38