BRÅ Brottsförebyggande Rådet

KRIS bedriver en omfattande verksamhet

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 09:25 CEST

BRÅ har kartlagt verksamheten vid de fyra största föreningarna inom KRIS - Kriminellas Revansch I Samhället. Studien visar att KRIS bedriver en omfattande verksamhet, som inrymmer både sociala aktiviteter för medlemmarna, anstaltsbesök och skolföreläsningar. De som är drivande inom föreningarna genom styrelseuppdrag har långa brottsliga karriärer bakom sig. De allra flesta av dem har emellertid inte dömts för några nya brott efter att de tagit på sig styrelseuppdrag. Återfallen bland dem är också mycket lägre än i en jämförbar kontrollgrupp. Men det starka engagemang som många av dem har för verksamheten inrymmer också en skörhet. När en eldsjäl försvinner kan en hel förening komma i gungning. Det konstaterar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som har kartlagt verksamheten vid KRIS i Malmö, Stockholm, Sundsvall och Umeå.

KRIS verksamhet bygger på tanken att en kamratförening med medlemmar som själva har erfarenhet av kriminalitet och missbruk, har unika möjligheter att hjälpa varandra att bryta med sina gamla liv.

KRIMINALVÅRD OCH SKOLOR ÖVERLAG NÖJDA MED KRIS
BRÅ:s kartläggning visar att verksamheten i de fyra föreningarna är omfattande. Hur omfattande verksamheten är i övriga lokalföreningar har utifrån befintlig dokumentation varit svårt att få grepp om. De fyra studerade föreningarna har lokaler med generösa öppettider och så kallade faddrar, som finns tillgängliga för nya medlemmar dygnet runt under den första tiden. Förutom sociala aktiviteter för medlemmarna domineras verksamheten av besök på fängelser och häkten samt föreläsningar i skolor. Under första kvartalet år 2002 gjorde de fyra undersökta föreningarna över 100 besök på anstalter och häkten.

Intervjuer med representanter från kriminalvården visar att de
överlag är nöjda med det arbete KRIS bedriver. Flera företrädare påpekar dock att det finns en viss skörhet inbyggd i föreningen i och med att de har olika lång drog- och brottsfri tid bakom sig. Liknande synpunkter har framkommit i intervjuer med företrädare för skolor som KRIS har besökt.

- En styrka i föreningen är tillgängligheten och att de delar samma erfarenheter med dem som de finns till för. Men en utmaning för KRIS är hur man på sikt ska hitta en balans mellan åtaganden i form av betalda uppdrag från olika myndigheter och kamratföreningstanken, säger Åsa Frodlund, utredare på BRÅ och författare till rapporten.

KNAPPHÄNDIG DOKUMENTATION HOS KRIS
BRÅ:s ursprungliga ambition var att studera om KRIS lyckats i sin målsättning att medlemmarna ska sluta begå brott. Dokumentationen både om verksamheten och om medlemmarna var dock så knapphändig att det inte gick att genomföra en sådan studie.

- Det är egentligen inte så konstigt att dokumentationen är
knapphändig. KRIS är en frivillig organisation, som startades av eldsjälar, vars främsta syfte har varit att arbeta för något de tror på. Deras syfte har aldrig varit att dokumentera eller arbeta myndighetslikt, säger Åsa Frodlund.

I stället genomförde BRÅ en mer begränsad undersökning av
styrelseledamöterna i lokalföreningarna, totalt 268 stycken. Cirka 50 av dem föll av olika skäl bort och studien avser därför 218 personer.

STYRELSELEDAMÖTERNA MYCKET BROTTSBELASTADE FÖRE KRISINTRÄDE Granskningen av den tidigare brottsligheten bland de 218 personerna visade att de flesta var tungt brottsbelastade före inträdet i styrelsen. Nästan två tredjedelar hade lagförts nio gånger eller fler. Tillsammans hade de lagförts närmare 4 000 gånger för totalt drygt 12 000 brott. De vanligaste brotten var stöldbrott, narkotikabrott och trafikbrott.

STYRELSELEDAMÖTER ÅTERFÖLL SÄLLAN JÄMFÖRT MED KONTROLLGRUPP
Den stora majoriteten av styrelseledamöter hade inte lagförts för brott efter inträdet i styrelsen. Av de 218 hade tre procent
lagförts. Om alla i bortfallet (50 personer) skulle ha återfallit i
brott efter inträdet i styrelsen skulle den totala andelen som
återfallit i brott blivit cirka 21 procent. Nu kan man alltså
konstatera att andelen som återfaller i brott ligger någonstans mellan 3 och 21 procent.

Analyser mot en ”tvilling” i en kontrollgrupp visar att
KRIS-ledamöterna återfallit i avsevärt mindre utsträckning än den jämförbara kontrollgruppen. Närmare 60 procent av personerna i kontrollgruppen återföll i brott.

- Resultatet talar för att arbetet i KRIS kan fylla en positiv
funktion för den som efter en lång brottskarriär är motiverad att förändra sitt liv. Att styrelsemedlemmarna avhåller sig från
brottslighet är också avgörande för föreningens trovärdighet och för att de ska kunna göra ett bra arbete, säger Åsa Frodlund.

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR Åsa Frodlund, utredare, tfn.
08-401 87 95 eller Stina Holmberg, enhetschef 08-401 87 68

Till rapporten: www.bra.se/extra/publication/?button_showpublication.288.=1

BRÅ, Box 1386, 111 93 Stockholm
http://www.bra.se