Kristdemokratiskt Internationellt Center

Kristdemokratiskt Internationellt Center kommenterar landfokuseringen inom biståndet

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 08:38 CEST

Med anledning av dagens besked från biståndsminister Gunilla Carlsson om reformeringen av det svenska biståndet skriver KIC:s ordförande Henrik G Ehrenberg att landfokuseringen i grunden är bra och kommer tjäna sitt effektiviserande syfte. Han avvaktar effekterna detta kommer få på det demokratiinriktade biståndet och efterlyser klarlägganden i regeringens kommande budgettexter och regleringsbrev.

”Regeringens förslag till en fokusering av biståndet är bra. Det tar hänsyn till behovet av att koncentrera biståndsinsatserna i syfte att få större effekt, samtidigt som den nya inriktningen ger enskilda organisationer möjlighet att fortsätta arbeta i länder där de identifierar stora och viktiga behov, trots att dessa länder inte längre omfattas av det bilaterala statliga biståndet.

För oss på Kristdemokratiskt Internationellt Center är det förstås extra glädjande att regeringen fortsätter att fokusera det generella biståndet på demokrati och mänskliga rättigheter. Det finns mycket kvar att göra för Sverige på detta område, där det statliga biståndet ofta väjt undan för svåra politiska problem. Det finns en klar koppling mellan demokrati och fattigdomsbekämpning. Därför måste också demokrati och mänskliga rättigheter få en framskjuten plats i alla länder dit svenskt bistånd riktas.

På den punkten återstår det dock att se vad regeringen kommer att säga både i sina budgettexter och i sitt regleringsbrev till Sida. Fokuseringen på demokrati och mänskliga rättigheter behöver ett antal klarlägganden för att nya former för stöd till demokratirörelser ska kunna utvecklas. Det kan exempelvis gälla insatser som vänder sig direkt till politiska partier och deras olika grenar, stöd till organiserade oppositionella utanför en diktatur eller projekt som inriktar sig på att stödja utvecklingen av en fungerande politisk kultur i ett land som nyligen demokratiserats.

Det är naturligtvis också glädjande att fattigdomsbekämpningen får ett tydligare fokus och att regeringen vågar fasa ut biståndet till länder som kommit en bra bit på vägen i sin ekonomiska utveckling likväl som till länder där svensk kompetens inte är så hög. I dessa fall finns det andra givare som kan fylla en mer positiv roll i utvecklingssamarbetet. Det ligger ett tungt ansvar på alla givarländer att harmonisera sitt utvecklingssamarbete och inte finnas på plats i mottagarländerna enbart för den goda sakens skull. En missriktad välvilja kan ibland vara lika skadande som ovilja.”

Henrik G Ehrenberg, Ordförande KIC (Kristdemokratiskt Internationellt Center)

Tel: 070-770 11 40