Socialstyrelsen

Kritik mot inlåsning av demenssjuka

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 09:37 CEST

En vecka efter Uppdrag Gransknings uppmärksammade reportage från Öjagårdens demensboende i Piteå genomförde Socialstyrelsen en inspektion av boendet. Besöket bekräftar bilden från Uppdrag Granskning. Innan personalen går för natten låser de in de demenssjuka, som lämnas ensamma utan möjlighet att kalla på personal. Socialstyrelsen kräver att inlåsningen upphör och att bemanningen nattetid förbättras.

Den 15 september genomförde Socialstyrelsen en tillsyn av Öjagårdens två demensboenden Viken respektive Näset med anledning av de uppgifter om bland annat inlåsning som framkommit i media. Syftet var att granska hur de demenssjukas behov av trygghet, säkerhet, integritet och självbestämmande tillgodoses.

Resultatet av tillsynen ger samma bild som framkom i Uppdrag Granskning. Innan personalen på boendet Viken går för natten kl 21 låser de lägenhetsdörrarna om de boende för att ingen ska förirra sig in i fel lägenhet. Många av boendets demenssjuka har en fysisk funktionsnedsättning som gör att de inte kan ta sig i och ur sängen själva. Trygghetslarm används inte eftersom de boende inte kan hantera larmet på grund av kognitiva funktionsnedsättningar.

- Viken är inte ett tryggt boende för äldre. Det är oacceptabelt att de demenssjuka lämnas ensamma under stora delar av natten utan möjlighet att kalla på hjälp, säger Socialstyrelsens sektionschef Anne Vaher.

Socialstyrelsen riktar kritik mot att vården och bemanningen inte utgår från individernas omsorgsbehov utan från organisatoriska förutsättningar.

- Demenssjuka är en mycket skör och utsatt grupp eftersom de har svårt att föra sin egen talan. Därför är det särskilt viktigt att vården präglas av respekt för individens integritet, och verkligen utgår från individens behov, säger Anne Vaher.

Socialstyrelsen kritiserar även socialnämnden i Piteå kommun för att inte ha tagit till sig, analyserat och åtgärdat brister inom verksamheten. Detta trots upprepade klagomål från allmänhet, personal och anhöriga om bland annat underbemanning.

Socialnämnden ska senast den 1 december redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att komma till rätta med bristerna.

Vid Socialstyrelsens tillsynsbesök gjordes intervjuer och en inspektion av lokalernas utformning. I intervjuerna deltog nattpersonal, dagpersonal, boendechefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), chefer inom socialförvaltningen och ansvariga politiker.   Kontakt
Sektionschef Anne Vaher, 075-247 43 34