Fagersta kommun

KS i korthet

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 17:55 CET

Nedan följer ett urval av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2006. Protokollet i sin helhet kan efter justering läsas under Politik här på hemsidan.

KOMMUNSTYRELSEN BESLUTADE

Kommunen starkt negativ till permanent hastighetsbegränsning på riksväg 66

Vägverket har föreslagit förslag att permanent sänka hastigheten på tre olika avsnitt av väg 66 i Surahammar och Fagersta. Fagersta kommun ställer sig starkt negativ till föreslagna permanenta hastighetsnedsättningar på riksväg 66. Vägen är idag jämförelsevis mycket säker väg tack vare vägens bredd, topografi och fordonsbelastning samt förekomsten av viltstängsel. Dessutom har Vägverket en färdig arbetsplan för att ytterligare höja säkerheten genom 2+1väg med mitt- och sidoräcken och regeringens avgörande på det överklagade beslutet väntas komma inom en inte alltför avlägsen framtid.

Kommunen anser att förslaget är obegripligt, ologiskt och inkonsekvent, eftersom tillgängligheten, den regionala utvecklingen och de ökade möjligheterna till pendling främjar både jämställdhet och kundanpassning och motiverar nuvarande hastighet och att man särskilt efter utbyggnaden får en mycket god trafiksäkerhet utan att miljön kan anses försämrad.

Bra ekonomiskt resultat för Fagersta kommun
Fagersta kommuns ekonomiska resultat verkar även 2006 uppvisa gott ekonomiskt resultat, även om det är något sämre än föregående år. Resultatet prognostiseras till 18,3 Mkr efter september månads utfall.

Kulturplanens förslag om inrättande av kulturråd
Kulturplanen för Fagersta kommun innehåller ett förslag om att kulturråd inrättas. Enligt Kulturplanen ska kulturrådet behandla frågor om utformning av allmänna platser och lokaler samt konstinköp. I Kulturplanen föreslås att tjänstemän från berörda förvaltningar och eventuellt en extern resursperson från kultursektorn bör ingå i kulturrådet. KS rekommenderar att ett slags kulturråd tillsätts och anmodar utbildnings- och fritidsnämnden att ta fram förslag i frågan.

Deltagande i nätverk för utveckling av medborgardialoger
Kommunen har fått förfrågan om att delta i ett nätverk för utveckling av medborgardialoger, som syftar till att ge ny kunskap, forskningserfarenheter, goda exempel och erfarenhetsutbyte. KS beslutade att kommunen inte ska delta i nätverket.ÄRENDEN SOM AVGÖRS I FULLMÄKTIGE DEN 28 NOVEMBER

Reviderat reglemente för revisorerna
På grund av en lagändring ska varje kommun ha minst fem revisorer som granskar kommunens verksamhet. Ett förslag till nytt reglemente för revisionen har tagits fram, vilken föreslås antas.

Taxor och avgifter för Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har tagit fram ett förslag till taxor och avgifter för sin verksamhet. Ambitionen är att de kommunala taxorna blir likartade i medlemskommunerna Avesta, Norberg och Fagersta. KF föreslås anta förslaget.

Motion om att tillgängliggöra kulturutbudet i Västerås och säkra tågtrafiken
I en motion föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att förhandla fram ett avtal med Tågkompaniet i syfte att göra kulturutbudet i Västerås mer tillgängligt för Fagerstaborna, samt säkra tågtrafiken genom att höja passagerarstatistiken. Kultursekreterare Sten Bernhardsson förordar att motionen avslås, då det inte anses vara en kommunal angelägenhet att underlätta för invånarna att lämna Fagersta för att besöka kulturaktiviteter. KS föreslå att motionen avslås.

Motion om aktiviteter på Internationella kvinnodagen
En motion föreslås att Fagersta kommun från 2007 initierar högtidlighållande av Internationella kvinnodagen den 8 mars. Personal- och lönekontoret anser att det är värdefullt att fokusera på det positiva i jämställdhetsarbetet och förordar att ett arrangemang för samtliga kommunmedlemmar anordnas. KS föreslår att motionen bifalls och kommunkansliet får i uppdrag att med frivilligorganisationers eventuella aktiviteter uppmärksamma Internationella kvinnodagen.


Försöket med medborgarförslag avvecklas
Kommunfullmäktige beslutade i april 2004 att införa medborgarförslag på försök under ett år, vilket resulterade i två inkomna förslag. Medborgarförslag föreslås inte permanentas. Informationen om kommunmedlemmarnas möjlighet att inkomma med förslag och synpunkter till kommunen och dess facknämnder ska istället intensifieras.

Motion om kommunens hantering av HBT-frågor
I en motion tas frågor om hur kommunen hanterar HBT-frågor (homosexuella, bisexuella och transpersoner). Motionären föreslår att kommunen ser över sin policy och sitt styrdokument. KS föreslår att motionen bifalls.

Lunchpriserna på kommunens servicehus indexeras
Priset för en lunch på kommunens servicehus är satt till 38 kronor per portion för boende i servicehuset. För övriga lunchgäster är priset 42 kronor per portion. Priserna ska, enligt förslaget, uppräknas med förändringen i konsumentprisindex med oktoberindex 2005 som basår. Förändringen av priserna skall ske per den 1 januari årligen.

Anders Folkesson
tf kanslichef