Fagersta kommun

KS i korthet

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 11:31 CET

Nedan följer ett urval av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens (KS) sammanträde den 2 februari 2010. Protokollet kan, efter undertecknande, läsas på hemsidan under Politik/protokoll.

Beslut

Belysning av Viktoriaslussen
Utbildning- och fritidsnämnden har lagt förslag till ett stegvis införande av belysning av Viktoriaslussen. KS beslutade att anta delar av förslaget och gav Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund i uppdrag att aktualisera förslaget.

Medlemskap i Bergskraft Bergslagen
Fagersta kommun har fått erbjudande att bli medlem i den ekonomiska föreningen Bergskraft Bergslagen, vilken kommer att bedriva verksamheter som syftar till att främja hållbar utveckling och tillväxt i Bergslagen. KS beslutade att teckna medlemskap.

Delaktighet i projektet YOU
Fagersta kommun har fått erbjudande om att i samverkan med Arbetsförmedlingen och de övriga kommunerna i Västmanland medverka i projektet YOU (YrkesOrientering för Ungdom). KS beslutade att Fagersta kommun ska delta.

Förslag till kommunfullmäktige

Naturvårdsprogram för Fagersta kommun
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har efter remissbehandling lagt fram ett förslag om ett naturvårdsprogram med utgångspunkt i de nationella miljömålen och intentionerna i Agenda 21. KS föreslår att kommunfullmäktige efter mindre ändringar antar Naturvårdprogrammet.

Reviderade planer för krisledning och krisinformation
Kommunkansliets beredskapssamordnare Patrik Hjulström har lagt fram ett förslag på Informationsplan vid krisledning och Krisledningsplan. KS beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta de reviderade planerna.

Kontrollansvar för vissa receptfria läkemedel
Den 1 november 2009 har en ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel trätt i kraft. Den nya lagen gäller detaljhandel till konsument på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek, och ska anmälas till Läkemedelsverket som har tillsyn över lagens efterlevnad. Kommunerna har dock den lokala kontrollen, och KS beslutade att föreslå kommunfullmäktige att Fagersta kommuns kontrollansvar enligt lagen läggs på Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd.

Jennie Eskilsson
Kommunsekreterare
0223-441 04

Länk till listan med alla årets nyheter.

Lena Bylund , informatör