Kulturdepartementet

Kulturarv för framtiden - regeringen satsar på museisektorn

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 11:12 CEST

Regeringens målsättning är att skapa tydliga och långsiktiga villkor för museerna att göra egna prioriteringar för att vårda och visa kulturarvet. Därför föreslår regeringen att museisektorn tillförs 40 miljoner kronor. Satsningen innebär att anslagen till museerna hittills under mandatperioden ökat mer än 100 miljoner kronor.

- Regeringen bedömer att det finns stora behov vid våra museer. Såväl det historiska som det moderna kulturarvet måste värnas som en tillgång för dagens och kommande generationer. Jag kan med glädje konstatera att vi nu genomför en kraftig ökning av museernas anslag, det är ett välkommet och välbehövligt tillskott till de institutioner som vårdar och visar vårt kulturarv, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Fria museer
År 2005 togs möjligheten att ta ut entréavgift bort för vissa statliga museer, utom när det gällde separata utställningar och andra arrangemang. Detta innebar att museerna fråntogs möjligheten att själva göra de prioriteringar som bedömdes som rimliga utifrån egna förutsättningar och behov.

Flera museer har stora behov av konservering och magasinering av föremål samt satsningar för att öka tillgängligheten, exempelvis genom digitalisering. Regeringen valde därför att inför 2007 prioritera bevarandet av kulturarvet samt införa fritt inträde för barn och unga upp till 19 år för samtliga utställningar på de statliga museerna. Medel avsattes också för att förbättra vissa museers ekonomiska situation, bl.a. tillfördes medel för långsiktigt bevarande av den nedskjutna DC 3:an, för underhåll av regalskeppet Vasa samt till Statens museer för världskultur.


Fria museer som vårdar och visar kulturskatter
Besökssiffrorna för första halvåret 2008 visar att besöken på de statliga museer har ökat med 23 procent, jämfört med motsvarande period för 2007. Det är nu dags att ta ytterligare ett steg för att förverkliga visionen om det fria museet - ett museum med bättre förutsättningar att själv prioritera arbetet med att vårda och visa kulturarvet. Sedan budgetåret 2007 har museisektorn fått ytterligare drygt 62 miljoner kronor. Regeringen föreslår nu att sammanlagt 40 miljoner kronor tillförs sektorn fr.o.m. 2009. Satsningen innebär att sektorn under mandatperioden har förstärkts med 102,3 miljoner kronor. Därmed har museerna idag större resurser än under tiden med s.k. fri entré.

Regeringens satsningar på museisektorn
De 40 miljoner kronor som regeringen nu beräknar tillföra museisektorn prioriteras enligt följande under 2009:
- Moderna museet och Riksutställningar tillförs 1 miljon kronor vardera, som en förstärkning i samband med det nya avtalet om utställningsersättning för konstnärer. Dessutom tillförs Moderna museet 1 miljon kronor för sin verksamhet i Malmö, utöver de 3 miljoner som redan finns avsatta.
- Nationalmuseum tillförs 3,5 miljoner kronor för kostnader i samband med förberedelser inför ombyggnad och renovering.
- Arkitekturmuseet tillförs 3 miljoner kronor för det utökade uppdrag som i huvudsak innebär att museets ansvarsområde också ska omfatta form och design.
- Flygvapenmuseum tillförs 1 miljon kronor till fortsatt stöd för att finansiera utbyggnaden där den nedskjutna och bärgade DC3:an ska kunna bevaras och visas för allmänheten.
- Skansen tillförs 10 miljoner kronor för att klara det omfattande behovet av renovering och upprustning av fastighetsbestånd och infrastruktur samt miljöarbete.
- Nobelmuseum tillförs 2 miljoner kronor (en miljon kronor vardera från utgiftsområdena 16 respektive 17) för att kunna utöka lokalerna vid Stortorget. Till detta kommer tillskott från andra finansiärer.
- Därutöver tillförs alla de centrala museer som är myndigheter minst en miljon kronor, sammanlagt 18,5 miljoner kronor.


Kontakt:
Marcus Hartmann
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Faktablad: Kulturarv för framtiden (http://www.regeringen.se/sb/d/10013/a/111753)