Motorhistoriska Riksförbundet

Kulturministern uttalar stöd för den fordonshistoriska rörelsen

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2012 16:01 CET

Isak From (s) har i en interpellation 2011/12:256 frågat kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth (m) om vilket initiativ hon avser att ta för att nationellt bevara det rullande kulturarvet. Motorhistoriska Riksförbundet har med stort intresse följt debatten den 13 mars 2012. Lena Adelsohn-Liljeroth svar ger ännu en gång ett erkännande från landets högsta politiska ledning av det fordonshistoriska kulturarvet.

Kulturministern säger att ”det rullande kulturarvet är en viktig och värdefull del av kulturarvet som ger möjlighet för alla att ta del av industrisamhällets historia”. Hon anser också att ”det omfattande engagemang som finns runt om i hela landet bidrar till att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas”.

Uttalandet stämmer väl överens med MHRF:s uppdrag att säkerställa att historiska fordon kan renoveras, underhållas och brukas idag och i framtiden, för att tillgängliggöra det kulturarv som de utgör för dagens och kommande generationer. Kulturministern framför även att ”Regeringens ambition är att skapa goda generella förutsättningar för kulturarvsarbetet, och det gäller inte minst de insatser som görs av det civila samhället”.

Men kulturministerns positiva besked gav inte Isak From svar på hans fråga. MHRF, våra medlemsklubbar och enskilda fordonsägare upplever fortfarande en brist på förståelse för det fordonshistoriska kulturarvets betydelse från många offentliga aktörers sida. Detta gäller framförallt det historiska fordonet som kulturell artefakt, med historiskt värdefulla tillbehör och dokument, och det skapar frekvent problem. Några få exempel:

  1. Historiska fordon kan vid import befrias från tull, men Tullverkets regelverk ger utrymme för en subjektiv bedömning med 13 krav som ska uppfyllas. Det rimliga vore ett generellt undantag för alla historiska fordon.
  2. Naturvårdsverket tankar kring hanteringen av uttjänta fordon kan få flera negativa konsekvenser; att den som privat demonterar sitt fordon kan komma att utföra en illegal handling, att historiska fordon vid export kan komma att betraktas som avfall och exportören som kriminell, och att ägare av avställda fordon årligen ska motivera varför deras fordon är avställt.
  3. Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Transportstyrelsen leder till att historiskt värdefulla originalhandlingar med tiden kommer att destrueras, exempelvis en registreringshandling från 1917.

MHRF anser att det krävs en djupare förståelse för fordonen som historiska föremål för att den fordonshistoriska rörelsen ska kunna bevara, använda och utveckla kulturarvet. För att undanröja hoten mot det fordonshistoriska kulturarvet och dess artefakter som dagens regelverk skapar är det av största vikt att Regeringen agerar unisont och att en dialog förs mellan de berörda departementen och myndigheterna.

Peter Edqvist
Förbundsordförande
Motorhistoriska Riksförbundet

Bild: Per-Börje Elg

Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) grundades 1969 av 13 ideella samlarfordonsföreningar. Idag består MHRF av 170 klubbar och föreningar med tillsammans över 96 000 medlemmar. MHRF är den fordonshistoriska rörelsens remissinstans i vägtrafik-, miljö-, skatte- och kulturpolitiska frågor.