Västra Götalandsregionen

Kulturnämndens sammanträde 16 september.

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 16:29 CEST

Kulturens detaljbudget 2009.

Den regionala kulturbudgeten för 2009 fastställdes idag av kulturnämnden.
Budgeten är uppräknad med drygt 40 miljoner kr jämfört med 2008. De flesta kulturverksamheterna har fått en generell uppräkning med 3 % jämfört med året innan. Stora delar av budgetens reformutrymme går till att säkra att kvaliteten behålls på GöteborgsOperan och Symfonikerna. Men också till att ta vara på kulturens kraft för utveckling delregionalt och lokalt. Satsningen på sammanlagt 6 miljoner ska gå till den s.k. kulturmiljonen och till fyra nya kultursamordnare som ska verka över kommungränserna. Nämnden gör också en förstärkning på folkbildningen där bland annat 500 000 kr tillskjuts "Vincent", en ny folkhögskoleutbildning för småföretagare. De mycket uppskattade konstvandringarna i regionen får fördubblat stöd och sammanlagt 300 000 kr. Kulturnämnden fortsätter också satsningen på regionens handlingsprogram för Barn och unga, Livslångt lärande samt det Industriella och maritima kulturarvet. För att genomföra intentionerna i programmen läggs 8,5 miljoner kr ur 2009 års budget.

Bidrag för utvecklingen av den romska filialen på Göteborgs Folkhögskola.

Sedan 2007 har Göteborgs Folkhögskola en romsk filial i Agnesberg. Det är idag den enda romska vuxenutbildningen i landet och således en viktig verksamhet för personer med romsk bakgrund. Kulturnämnden beslutar att bevilja Göteborgs folkhögskola 280 000 kronor för att täcka kostnader avseende utveckling av den romska verksamheten vid Göteborgs folkhögskola.

Regionalt stöd för biografutveckling och filmfrämjande i Västra Götaland.

Kulturnämnden inrättar från och med 2009 ett regionalt stöd för biografutveckling och filmfrämjande arbete i kommunerna på sammanlagt 1,5 miljoner kr. Beslutet motiveras av att regionens singelbiografer har fått allt svårare att överleva och flera av dem har fått stänga för gott. Med det nya stödet vill kulturnämnden värna om biografen som mötesplats och ett brett filmutbud i regionen. Stödet ska kunna sökas av alla de olika aktörerna som arbetar för att stärka och bredda filmutbudet i regionen; biografer, filmstudios, filmföreningar och för särskilda arrangemang som t.ex. utomhusbio. Under hösten 2008 ska kultursekretariatet utarbeta ett förslag kring hur stödet kan medfinansieras, distribueras och hanteras. Kulturnämnden ger också sekretariatet i uppdrag att förtydliga det regionala mervärdet av stödet. Som ett led i utredningen av det nya stödet arrangeras den 8 oktober en heldag med föreläsningar och framtidsdebatt kring biografen i ett kommunalt sammanhang.

Särskilda satsningar på barn och unga.

Kulturnämnden beslutade idag att anslå 2,3 miljoner kronor till projekt som ytterligare ska öka barn och ungas tillgänglighet och delaktighet i regionens kultur. Satsningen ska gå till att etablera en Eurodesk i Västra Götalandsregionen för att öka ungas tillgång till information och stöd för internationella kontakter, till projektet "Doris i skolan", en fortbildning för lärare i kritiskt tänkande kring filmkonsumtion och produktion ur ett köns/genusperspektiv samt till Unga berättar och K-merkt, två olika projekt för att öka barn och ungdomars påverkan i sitt lärande och sina egna kultur- och fritidsaktiviteter.

Nya arbetsstipendier för författare och översättare i Västra Götaland

Från och med 2009 inrättar Kulturnämnden fyra nya arbetsstipendier för professionella översättare, förläggare, redaktörer, dramatiker och manusförfattare som är verksamma i Västra Götaland. Stipendierna på 30 000 kr vardera omfattar en månads vistelse vid Östersjöns författar- och översättningscentrum i Visby. Syftet med de nya stipendierna är att ge de ofta ensamarbetande författarna och översättarna en möjlighet till att knyta värdefulla kontakter.

Nya förutsättningar för Västra Götalandsregionens kulturpolitiskt motiverade uppdrag.

Kulturnämnden gör omprioriteringar i de kulturpolitiskt motiverade uppdragen. Omprioriteringen görs för att nämnden behöver skapa utrymme för nya aktörer, för att systemet upplevs som statiskt och för att direktiven har varit oklara och behöver anpassas till Västra Götalandsregionens strategier och visioner. Kulturnämnden ger Kulturchefen mandat i att diskutera konsekvenserna för de verksamheter som berörs av beslutet. Kultursekretariatet arbetar på att ta fram förslag på nya uppdragstagare vars verksamhet är i enlighet med de kulturpolitiska målen.Förslaget kommer att presenteras på nämndens sammanträde i november.

Kontaktperson: Lars Nordström, orförande fp: 0709-20 68 39,
Conny Brännberg, 1 v. ordförande kd: 0703-41 05 46, Johnny Nilsson, 2 v. ordförande s: 0708-28 17 25, Kristian Berg, kulturchef 0702-97 23 22