KLYS - Sveriges kulturskapare

Kulturskaparna vill motverka inlåsning av kultur

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 15:11 CEST

Kulturskaparna vill motverka inlåsning av kultur

KLYS har idag lämnat in sitt yttrande över den utredning som haft i uppdrag att se över de regler som styr upphovsrättens avtal. KLYS tvingas konstatera att förslagen inte innebär den förstärkning av kulturskapares avtalsställning som är nödvändig för att komma till rätta med de missförhållanden som råder mellan parterna på många konstområden.

För att skapa bättre förutsättningar för tillgängliggörande av kultur har KLYS länge drivit frågan om en starkare ställning för kulturskapare som avtalsslutande part. För att alla ska kunna få en enkel, laglig tillgång till musik, film, litteratur och bildkonst krävs en balanserad avtalsmarknad. Tyvärr lever utredningen inte upp till utredningsdirektiven på denna punkt.

- Våra konstnärsgrupper riskerar, med utredningsförslaget, att inte kunna teckna avtal som leder till  rimliga villkor. Motpartens möjligheter att avtala bort de få nya skyddsregler som föreslås, stärker inte kulturskaparna, konstaterar Anna Söderbäck, operasångerska och ordförande i KLYS.

Det finns dock förslag i utredningen som är positiva och som går i rätt riktning. T.ex. förslaget om en generell avtalslicensbestämmelse där tillgängliggörandet av kultur främjas och därmed förhindrar onödiga inlåsningseffekter av kultur, samtidigt som upphovsmännens inflytande ökar över hur deras verk används.

- Det är glädjande att avtalslicensmodellen ska byggas ut, men för att det ska fungera på ett bra sätt måste den enskilde kulturskaparen ha möjlighet att träffa väl avvägda avtal redan från början. Annars riskerar man att avtalslicenserna inte får den effekt som utredaren önskar, säger Susin Lindblom, en av KLYS experter i utredningen. Ge kulturskaparna lagstiftningsstöd att förhandla fram rimliga och tydliga avtal. På så sätt främjas vår gemensamma digitala framtid på bästa sätt.

Ett stort bakslag i utredningen är den nya arbetsgivarregel som föreslås. Regeln synes ge arbetsgivarna ensamrätt till upphovsmannens arbetsresultat utan någon begränsning i tid. En sådan ensamrätt är mycket mer långtgående än vad som kan anses utgöra gällande rätt idag. Om utredningens förslag till arbetsgivarregel införs förstärks den obalans som redan råder på upphovsrättsmarknaden, vilket går stick i stäv med utredningens syfte.

För kontakt och mer information:

Anna Söderbäck, ordförande KLYS, 0702-19 51 21

Susin Linblom, KLYS arbetsutskott/expert upphovsrättsutredningen, 0705-88 87 03

Ulrica Källén, KLYS förbundssekreterare/jurist/expert, 08-667 88 90

Läs KLYS yttrande i sin helhet på www.klys.se

KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnamnd) är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 18 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30.000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor.